Vznik katedry
Katedra vznikla v roku 1995 rozdelením katedry biológie na dve samostatné katedry - katedru botaniky a genetiky a katedru zoológie a antropológie.

Ponuka štúdia v garantovaných študijných programoch
Katedra spolu s katedru botaniky a genetiky zabezpečuje prvý (Bc.), druhý (Mgr.), tretí (PhD.) stupeň vysokoškolského vzdelávania v oblasti biológie. Garantuje akreditované študijné programy: učiteľský bakalársky (Učiteľstvo biológie v kombinácii), učiteľský magisterský (Učiteľstvo biológie v kombinácii), neučiteľský bakalársky (Biológia), neučiteľský magisterský (Biológia), doktorandský (Aplikovaná biológia). Umožňuje vykonať rigoróznu skúšku (titul PaedDr., RNDr.), habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 4.2.1 Biológia. Participuje aj na študijných programoch učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ, ktoré garantuje Pedagogická fakulta.

Ďalšie vzdelávanie
Katedra zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie formou inovačného vzdelávania pedagogických pracovníkov v dvoch akreditovaných programoch.

Vedecké zameranie
Výskum patrí k prioritným aktivitám katedry, je dlhodobo zameraný na efektívne prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom a na podporu odborného rastu zamestnancov. Rieši vedeckovýskumné projekty a výskumné úlohy zamerané na oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj na oblasť inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. Realizuje sa aj vďaka novým, moderným laboratóriám a spolupráci s inými vedeckými domácimi i zahraničnými inštitúciami. V oblasti vedeckovýskumného profilovania sa KZA orientuje okrem základného zoologického a antropologického výskumu na 3 prioritné oblasti: 1. bunková biológiu, 2. morfologický výskum kostného tkaniva živočíchov vrátane človeka a 3. fyziológiu živočíchov a človeka.

Projekty
Pracovníci katedry sú (boli) riešiteľmi alebo spoluriešiteľmi projektov, ktoré prispeli k skvalitneniu vybavenosti pracoviska: zahraničné výskumné, kultúrne a vzdelávacie projekty, štrukturálne fondy EÚ, APVV, VEGA, KEGA, Rozvojové projekty MŠ SR apod. Výstupy z výskumov sú publikované v renomovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch.

Výber organizovaných podujatí
Katedra organizuje alebo spoluorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Biologické dni, medzinárodnú vedeckú konferencia EDUCO, katedrové kolo ŠVOČ.


 
Katedra chémie poskytuje štúdium učiteľstva chémie v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a vysokoškolské štúdium chémie životného prostredia v bakalárskom stupni štúdia.
Katedra chémie rieši zaujímavé a významné témy súvisiace s fenoménom oxidačného stresu, ktorý sa na jednej strane podieľa na vzniku mnohých ochorení (neurodegeneratívne, metabolické ochorenia, rakovina, prirodzený proces starnutia), na druhej strane ho živý organizmus potrebuje ku svojej existencii.
Katedra chémie sa spolupodieľa na príprave nových látok s biologickými účinkami (potenciálne liečivá), prostredníctvom ktorých je možné využiť radikály na elimináciu mikroorganizmov a nádorových buniek. Účinky nových látok s definovanou štruktúrou sa študujú na úrovni DNA a mikroorganizmov. Objektom výskumu sú aj prírodné látky s potenciálnou antioxidačnou aktivitou (karotenoidy, flavonoidy), ktoré môžu za optimálnych podmienok oxidačný stres potláčať. V kontexte spomínaných štúdií sa venuje pozornosť aj úlohe iónov prechodných kovov v chemických a biochemických procesoch.
Vo vedeckej práci sa na Katedre chémie využívajú moderné výpočtové postupy, napr. s pomocou špecializovaného programu Hyperchem. Pomocou neho je možné navrhovať a vypočítavať rôzne vlastnosti chemických a biologicky zaujímavých molekúl, včítane biomolekúl (napr. DNA, proteíny).
Katedry chémie riešila viacero ekologicky zaujímavých problémov. Analytickými technikami sa sleduje stupeň kontaminácie zložiek životného prostredia, pričom pozornosť je venovaná hlavne ťažkým kovom a hľadaniu spôsobov ich eliminácie zo životného prostredia.
Veľmi dobrú úroveň a materiálové zabezpečenie má Katedra chémie v oblasti didaktiky chémie. Pri práci v laboratóriách implementuje školský merací systém IP-Coach, študenti sa oboznamujú s najnovšími edukačnými softvérmi a v rámci špeciálnych laboratórnych cvičení sa zaoberajú chémiou bežného života.

Gemologický ústav Fakulty prírodných vied je vedecko-výskumným a vzdelávacím pracoviskom zameraným na výskum a vzdelávanie v oblasti drahých a šperkových kameňov, drahých kovov, klenotov a šperkov.
Gemológia je prírodovedná disciplína, ktorá skúma zloženie a kvalitu šperkových materiálov (anorganických, organických, syntetických) s cieľom ich ohodnotenia. Výskum šperkových materiálov sa začal s rozvojom modernej mineralógie, ktorá sa stala samostatnou disciplínou medzi geovednými odbormi. Začiatkom 20. storočia došlo k zatiaľ najväčšiemu rozmachu vo vyhľadávaní, spracovaní a využívaní drahých a šperkových kameňov, ale aj k rozvoju ich štúdia. Preto je dôležité vychovávať odborníkov pre prax, ktorí počas štúdia získajú znalosti o kvalite drahých kameňov, o ich výskytoch, postupoch opracovania, hodnotení ako aj ekonomickej stránke.
Pracovisko je garantom bakalárskeho študijného programu Technická mineralógia – gemológia. Podieľa sa aj na vyučovacom procese z oblasti geovied a realizuje výučbu aj v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj pre odborných pracovníkoch z praxe.
Prioritnými oblasťami výskumu je zameranie sa na vyhľadávanie potenciálnych nových zdrojov prírodných šperkových materiálov na Slovensku, na ktorom participujú aj študenti v rámci záverečných prác. Gemologické pracovisko je vybavené modernými prístrojmi (ako je napríklad Ramanova spektroskopia, RTG-flourescenčný spektrometer, UV-VIS-NIR spektrometer, gemologický mikroskop). Pracovisko vykonáva poradenskú činnosť pre širokú verejnosť.

Katedra vznikla v roku 1959 ako súčasť Katedry prírodných vied a súčasnú podobu nadobudla v decembri 2003.
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sa zameriava na matematické vysokoškolské vzdelávanie prvého, druhého a tretieho stupňa (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium), prípravu učiteľov matematiky pre sekundárne vzdelávanie, prípravu odborníkov v oblasti aplikovanej matematiky a štatistiky, prípravu odborníkov v oblasti teórie vyučovania matematiky, matematickú prípravu učiteľov pre primárne vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie učiteľov  a garantuje spôsobilosť FPV konať rigorózne skúšky a udeľovať akademické tituly PaedDr. a RNDr.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa sústreďuje na výskum v teoretickej matematike (vybrané otázky v teórii miery a integrálu, v ergodickej teórii, teórii pravdepodobnosti a topológii; aplikácie štatistických metód a teórie fuzzy množín pri riešení konkrétnych vedecko-výskumných úloh z rôznych vedeckých oblastí a na počítačovú geometriu) a výskum v teórii vyučovania matematiky (funkčné myslenie, rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov, stochastické myslenie s akcentom na štatistickú gramotnosť žiakov, pregraduálna a postgraduálna príprava učiteľov matematiky na všetkých stupňoch vzdelávania, začleňovanie objavného vyučovania do školskej praxe, tvorba inovatívnych učebných materiálov a počítačom podporované vyučovanie matematiky).
Na katedre bolo od roku 1990 riešených 15 zahraničných, 7 štrukturálnych, 36 národných a 46 univerzitných projektov.
Katedra každoročne organizuje vedecké konferencie: Nitriansku matematickú konferenciu a Nitrianske štatistické dni, je sídlom Geogebra inštitútu, Krajskej komisie matematickej olympiády a má členstvá v Slovenskej komisii matematickej olympiády, vo Vedeckom výbore Česko-slovenskej ŠVOČ v didaktike matematiky a v Ústrednom výbore JSMF.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja patrí k pracoviskám, ktorých základ bol položený už v roku 1959.
V študijnej oblasti pracovisko ponúka študijné programy, v ktorých má priznané práva realizovať vysokoškolské vzdelanie v dennej a externej forme v dvoch stupňoch štúdia - bakalárskom a magisterskom v študijných odboroch Geografia v regionálnom rozvoji a Učiteľstvo geografie. Katedra má práva poskytovať rozširujúce štúdium, rigorózne skúšky (pre získanie titulu RNDr. a PaedDr.) a uskutočňuje aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov.
Vo vedecko-výskumnej oblasti sa pracovisko etabluje v oblastiach:
 • Fyzická geografia: výskum časopriestorových zmien prírodných geosystémov, vplyv človeka na prírodné geosystémy, hodnotenie zmien krajiny a jej štruktúry.
 • Humánna geografia: transformačné zmeny v odvetviach hospodárstva, geografia cestovného ruchu, suburbanizácia, sociálno-geografické javy.
 • Aplikovaná geografia: environmentálna geografia, medicínska geografia.
 • Regionálny rozvoj: výskum regiónov na rôznej hierarchickej úrovni (Európska únia, Slovensko, Nitriansky samosprávny kraj, mikroregióny, obce), marginálne územia, regionálny trh práce, problémy rozvoja vidieka, regionálne disparity, priestorové aspekty rozmiestnenia štrukturálnych fondov, tvorba strategických materiálov regionálneho rozvoja.
 • Teória vyučovania geografie: tvorba učebníc pre ZŠ, SŠ, VŠ, vyučovanie geografie miestnej krajiny, práca s talentovanou mládežou, vyučovanie v teréne.

Pracovisko má rozvinutú spoluprácu s viacerými významnými akademickými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí ako aj inštitúciami spoločenskej praxe, pre ktorú realizuje expertíznu činnosť a tvorbu strategických materiálov rozvoja. Popularizačná činnosť pracoviska je zameraná jednak na podujatia pre vlastných študentov (napr. športové aktivity, turisticko-geografické akcie, geocaching) ako aj na podujatia pre verejnosť (napr. odborné prednášky, ukážky geografických aktivít, výstavy fotografií).

Katedra geografie a regionálneho rozvoja je moderným pracoviskom, ktoré svojim študentom ponúka možnosť vycestovať na zahraničné študijné mobility ako aj možnosť zapájať sa do výskumných projektov riešených na pracovisku. Poskytuje im aj prednášky významných odborníkov z jednotlivých vedeckých oblastí geografie a expertov z praxe, terénne práce, domáce a zahraničné exkurzie, kde priamo v teréne môžu študovať procesy a javy, ktoré prebiehajú v krajine a v spoločnosti. V rámci odbornej praxe katedra umožňuje prax študentov v inštitúciách regionálneho rozvoja a na základných a stredných školách. Aj pre potreby študentov slúži Laboratórium Geografických Informačných systémov (GISlab), kde sa učia spracovávať dáta a vytvárať digitalizované mapy.
Absolventi geografie nachádzajú uplatnenie v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v regionálnych rozvojových agentúrach, v inštitúciách ochrany prírody a krajiny, v cestovných kanceláriách a agentúrach, v súkromných firmách i v inštitúciách Európskej únie a aj ako učitelia na základných, stredných a vysokých školách.

Primárnym cieľom Ústavu ekonomiky a manažmentu je poskytovať  poslucháčom univerzity ucelený systém poznatkov z oblasti ekonómie, ekonomiky, marketingu a manažmentu. Ústav sa usiluje reagovať na meniace sa nároky zamestnávateľov a pripraviť absolventov tak, aby uspeli v rýchle sa meniacom svete a aby vedeli úspešne aplikovať nové poznatky do praxe.

Ústav má priznané právo uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii.

Ústav ďalej poskytuje akreditované kontinuálne vzdelávanie učiteľov v nasledovných akreditovaných vzdelávacích programoch:

 • Národný štandard finančnej gramotnosti pre učiteľov - inovačné vzdelávanie
 • Komplexné zvyšovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností pedagogických zamestnancov regionálneho školstva - funkčné vzdelávanie

Výskum na ústave je orientovaný do troch základných smerov:

 • výskum zameraný na ekonomiku a manažment podniku, matematické a informačné metódy v ekonómii,
 • výskum zameraný na ekonomiku a manažment verejnej správy,
 • výskum zameraný na rozvoj podnikateľských a sociálnych zručností a finančnej gramotnosti študentov univerzity.

Vedeckovýskumné činnosti sa realizujú predovšetkým prostredníctvom riešenia vedeckovýskumných projektov a výskumných úloh. Ústav ekonomiky a manažmentu spolupracuje s pracoviskami podobného zamerania na Slovensku aj v zahraničí.


Katedra informatiky vznikla odčlenením od Katedry matematiky Pedagogickej fakulty v Nitre v máji 1991. Odvtedy má za sebou bohatú históriu rovnako ako celá oblasť informatiky.

Katedra informatiky realizuje vzdelávanie na bakalárskom i magisterskom stupni v študijných programoch:

 • aplikovaná informatika
 • učiteľstvo akademických predmetov

Pracovisko disponuje priebežne modernizovanými učebňami tak, aby poskytovali dostatočné hardvérové zázemie na realizáciu učebných plánov

Ambíciou Katedry informatiky je ponúknuť svojim študentom širokospektrálne vedomosti tak, aby bol absolvent schopný začleniť sa do praxe v čo najkratšom čase po skončení štúdia.

Súčasne majú študenti možnosť získať praktické skúsenosti počas štúdia prostredníctvom odbornej praxe, ktorá je naplánovaná ako v magisterskom, tak i v bakalárskom štúdiu.

V súčasnosti je Katedra informatiky dynamickým pracoviskom zaoberajúcim sa:

 • objavovaním znalostí z databáz (big data),
 • vývojom a implementáciou informačných systémov primárne pre univerzitu,
 • tvorbou učebných materiálov a pomôcok pre informatiku,
 • prípravou informatikov pre prax v rámci štúdia aplikovanej informatiky,
 • prípravou učiteľov informatiky v kombinácii s ďalším predmetom.

Samostatná Katedra fyziky sa vyčlenila z Katedry prírodných vied v roku 1963.

Katedra ponúka vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia. Katedra zabezpečuje bakalársky a magisterský študijný program učiteľstva akademických predmetov fyzika v kombinácii (študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov), bakalársky a magisterský vedecký študijný program Fyzika materiálov (študijný odbor 4.1.1 Fyzika) a bakalársky jednoodborový študijný program Počítačové modelovanie v prírodných vedách (akreditovaný v kombinácii študijných odborov 4.1.1. Fyzika a 9.2.9 Aplikovaná informatika).

Na treťom doktorandskom stupni katedra zabezpečuje doktorandský študijný program Teória vyučovania fyziky (4.1.13 Teória vyučovania fyziky), a doktorandský študijný program Fyzika materiálov (4.1.3 Fyzika  kondenzovaných látok a akustika).

Katedra má spôsobilosť konať rigorózne skúšky v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov - fyzika v kombinácii, špecializácia fyzika a v študijnom odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika.
Katedra disponuje dvomi výskumnými a šiestimi laboratóriami na zabezpečenie štúdia.

Výskum na Katedre fyziky je realizovaný riešením medzinárodných a národných projektov (napr. RP7 PRIMAS, ESF A-CENTRUM FPV UKF v Nitre, Centrum Inovatívneho Vzdelávania , APVV - Objavme svet prírodných vied I,II, VEGA s termofyzikálnou tematikou, KEGA s tematikou LongLife Learningu), s výsledkami reprezentovaným na medzinárodných s celosvetových konferenciách i v renomovaných karentovaných časopisoch. Do projektových aktivít sú v zmysle humboldovských ideí zapájaní aj študenti. Katedra je už štyri desaťročia hostiteľom medzinárodnej konferencie DIDFYZ, konanej v oblasti teórie vyučovania fyziky.

Termofyzikálne laboratórium je experimentálnym základom študijného odboru Fyzika materiálov a vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov Katedry fyziky. Je vybavené zariadeniami na výskum mechanických, termofyzikálnych a elektrických vlastností keramických materiálov v ich závislosti na teplote do 600 - 1400 °C (dilatometria, DTA/TGA a DSC analyza; meranie teplotnej vodivosti, modulu pružnosti, mechanickej pevnosti, jednosmernej elektrickej vodivosti, striedavej elektrickej vodivosti ako aj precízna príprava vzoriek: mlyn, sitá, pec, píla, váženie, a iné).

Výskum v teórii vyučovania fyziky vychádza z dlhoročných skúseností z prípravy učiteľov fyziky pre všetky stupne škôl a desaťročia trvajúcej práce s talentovanou mládežou. Výskum je zameraný najmä na rozvoj metód, foriem a inovácie obsahu vo vyučovaní fyziky na základných a steredných školách, výskum poznávacích metód fyziky v didaktickom modeli (kreativita žiakov, čitateľnosť fyzikálnych textov, dynamika a robustnosť kognitívnych procesov, úloha obrazovej komunikácie), ďalej na rozvoj metód samostatnej práce žiakov, využívanie moderných vyučovacích prostriedkov, experimentálnych metód a moderných informačných technológií, počítačom podporovaných experimentov, e-learningu voľnočasových aktivít a humanizácie vo vyučovaní fyziky

Zahraničná spolupráca sa realizuje najmä so špecializovanými pracoviskami univerzít : Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, College od Optical Sciences The University of Arizona, Department of Chemistry Texas Christian University University of Maribor v Slovinsku, Tallin University of Technology v Estónsku, Pedagogical University of Cracow, University of Szeged, Univerzita Hradec Králové, Masarykova Univerzita v Brne.


Strana 1 z 2

© 2021 FPV UKF v Nitre. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.