obr uzky1

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: rigorózne konanie so získaním titulu PaedDr.
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii s predmetom:
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií).

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii nadväzuje na rovnomenný bakalársky študijný program. Reflektuje potreby prípravy učiteľov vyučujúcich ekonomické predmety na stredných odborných školách. Absolventi tohto študijného programu disponujú poznatkami z odborných vedných disciplín, ktorých obsah budú vyučovať ako stredoškolskí učitelia na jednotlivých druhoch a typoch stredných škôl. Nadobúdajú vedomosti z národohospodárskych a podnikovo – hospodárskych vied a znalosti z filozofie, etiky a estetiky, rétoriky a tiež pedagogických a psychologických disciplín. Absolventi tiež disponujú dostatočne širokým a komplexným nadhľadom nad danou problematikou, vrátane jej širších kultúrno-historických súvislostí. Majú pedagogické a psychologické poznatky potrebné k porozumeniu psychologických aspektov vyučovania, poznajú moderné didaktické metódy a dokážu vhodne využívať digitálne technológie. Sú pripravení samostatne projektovať a realizovať výučbu, adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako riadiaci pracovníci v podnikoch a rezortných inštitúciách, v útvaroch vzdelávania, orgánoch školskej správy a samosprávy aj ako vysokoškolsky vzdelaní odborní pracovníci v ktorejkoľvek oblasti spoločenskej a hospodárskej praxe.

Čo učíme v študijnom programe

Absolvent magisterského štúdia ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu ekonomických disciplín. Na základe získaných vedomostí chápe podstatné vzťahy a súvislosti ekonomických procesov, vie riešiť kľúčové ekonomické problémy nielen teoretického ale i aplikačného charakteru. Pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a v ekonomike, ovláda na používateľskej úrovni počítačové zariadenia a štandardný počítačový softvér, pozná teoretické a praktické súvislosti didaktiky ekonomiky a fiktívnej firmy, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia sekundárneho vzdelávania, ovláda základnú štruktúru a obsah svojej predmetovej špecializácie, má schopnosť samostatne sa učiť, využívať dostupné informačné zdroje. Ovláda metódy získavania a spracovávania informácií a ich prezentovania v oblasti ekonomických vied, vie samostatne pracovať s odbornou literatúrou a riešiť základné problémy teoretického i aplikovaného ekonomického výskumu v rozličných oblastiach. V študijnom pláne magisterského študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov sa nachádzajú napríklad tieto predmety: Medzinárodná ekonomika, Finančný manažment, Logistika, Dane podnikateľských subjektov, Manažment kvality, Finančná analýza podniku, atď. Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí poznatkovej bázy absolventa slúži systém voliteľných a povinne voliteľných predmetov, ktoré dopĺňajú a dotvárajú profil absolventa tohto štúdia. Dôležitou integrálnou súčasťou študijného programu je pedagogická prax, na ktorej študenti získavajú praktické skúsenosti a zručnosti z vyučovania odborných ekonomických predmetov na strednej škole.

Uplatnenie absolventov

Absolventi  2. stupňa  v rámci študijného odboru učiteľstvo odborných ekonomických  predmetov sú spôsobilí vykonávať funkciu:

  • učiteľov ekonomických odborných predmetov na stredných školách a osobitne obchodných akadémiách, resp. vysokých škôl,
  • metodika pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov,
  • špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania,
  • riadiacich pracovníkov v podnikových a rezortných inštitúciách, v útvaroch vzdelávania, v orgánoch školskej správy a samosprávy, 
  • odborných pracovníkov v oblasti hospodárskej a spoločenskej praxe.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu ekonomiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.