obr uzky1

Učiteľstvo ekológie v kombinácii

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Učiteľstvo akademických predmetov 
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Environmentalistika, rigorózne konanie so získaním titulu PaedDr.
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo ekológie v kombinácii s predmetom:
  • biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií).

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Učiteľstvo ekológie v kombinácii je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu. Základným cieľom tohto študijného programu je prostredníctvom kvalitnej odbornej a pedagogickej prípravy zabezpečiť prípravu plne kvalifikovaných učiteľov ekológie pre nižšie a vyššie stredné vzdelávanie, teda budúcich učiteľov ekológie pre základné a stredné školy, príp. i školy vysoké. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal teóriu vyučovania, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka a dokázal ich aplikovať pri projektovaní, realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Absolvent tohto magisterského študijného programu má základné pedagogické a psychologické poznatky potrebné k porozumeniu psychologických aspektov vyučovania, pozná moderné didaktické metódy a dokáže vhodne využívať digitálne technológie. Absolvent dokáže pripravovať, realizovať a hodnotiť vzdelávaciu činnosť, dokáže samostatne projektovať a realizovať výučbu ekológie na úrovni nižšieho i vyššieho stredného stupňa vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy.

Čo učíme v študijnom programe

Z hľadiska aprobačného predmetu Ekológia je magisterský študijný program koncipovaný tak, aby študent získal kľúčové poznatky nielen z klasických, ale aj z moderných ekologických disciplín, ktoré sa stali súčasťou školského medzipredmetového vyučovania. Študent získa v rámci absolvovania študijného programu podrobnejšie poznatky z oblasti environmentálnych systémov (poľnohospodárskych, lesných, rekreačných a urbanizovaných) a z oblasti životného prostredia najmä vo vzťahu k energetickým zdrojom trvalo udržateľnému rozvoju Zeme. V druhom stupni vzdelávania sa dôraz kladie na Didaktiku ekológie a environmentalistiky, Vybrané kapitoly z didaktiky ekológie a environmentalistiky a Environmentálnu výchovu v sekundárnom vzdelávaní. Obsahová stránka jednotlivých predmetov je zameraná na možnosti využitia týchto získaných poznatkov v edukačnom procese absolventa. Dôležitou integrálnou súčasťou študijného programu je pedagogická prax, na ktorej študenti získavajú prvé praktické skúsenosti a zručnosti z vyučovania ekológie na základnej a strednej škole. Študijný program je konštruovaný tak, aby bola pedagogická prax realizovaná postupne v zmysle rozvíjania učiteľskej profesionality s dôrazom na orientačnú, diagnostickú, didakticko-projektívnu, integračno-realizačnú funkciu a nadobudnutie profesijných kompetencií potrebných pre výkon profesie učiteľa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov – Ekológia (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Pozná odbory svojich aprobačných predmetov, ich štruktúru a súčasne je schopný preniknúť do širších súvislostí disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Ovláda obsah a didaktiku vyučovania predmetu, štruktúru a uplatnenie poznatkov v praxi a okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu.

Absolvent je spôsobilý vyučovať predmet Ekológia na stredných a základných školách. Zároveň je schopný viesť činnosť v mimoškolských aktivitách, napr. v krúžkoch environmentálnej výchovy na základných a stredných školách alebo ekologické krúžky v centrách voľného času. Dokáže riešiť výskumné úlohy a projekty s vysokou mierou erudície, tvorivosti a samostatnosti. Absolvent má predpoklady pre vypracovanie metodických postupov a ich realizáciu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. environmentálna výchova, didaktika environmentalistiky a ekológie atď. Má dobré praktické skúsenosti, napr. z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť vo výchovno-vzdelávacom procese.

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, že má všetky predpoklady pre úspešne pokračovanie v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania, v študijnom programe Environmentalistika a v rigoróznom konaní na získanie titulu PaedDr.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu ekológie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.