obr uzky1

Geografia v regionálnom rozvoji

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Geografia v regionálnom rozvoji
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) / 3 roky (externá rorma)
Garant: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: rigorózne konanie so získaním titulu RNDr.

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Geografia v regionálnom rozvoji obsahovo nadväzuje na rovnomenný bakalársky program. Základným cieľom tohto študijného programu je zabezpečiť pre oblasť regionálneho rozvoja plne kvalifikovaných zamestnancov prostredníctvom kvalitnej odbornej prípravy. Absolvent študijného programu je pripravený získané vedomosti a zručnosti využívať v praxi, je schopný realizácie samostatného výskumu a terénnych prác. Náš absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia geografia v regionálnom rozvoji vie analyzovať potenciál krajiny, navrhovať, konštruovať jeho využívanie z pohľadu tvaloudržateľnosti, ovláda manažment krajiny, dokáže posudzovať zmeny v krajine a riešiť jej problémy ako i tvoriť strategické výstupy pre regionálny rozvoj v rôznych hierarchických úrovniach. Má tiež hlboké znalosti v oblasti geografických informačných systémoch a tvorbe máp rôznymi metódami najmodernejších softvérov. Je schopný vypracovať analytické a syntetické časti projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti, využívať nielen analytické poznatky o jednotlivých zložkách krajiny ale tiež využívať poznatky z ostatných spoločenských, technických a ekonomických odborov.

Vedné disciplíny, ktoré vyžadujú získanie praktických zručností, schopností a znalostí zo strany študenta, majú vo svojom type štruktúry okrem prednášok aj praktické cvičenia a exkurzie. Už počas štúdia si študent môžu overovať teoretické vedomosti formou odbornej praxe v inštitúciách regionálneho rozvoja. Dôležitou integrálnou súčasťou študijného programu je tvorba záverečnej práce s odborným zameraním (podľa vlastného výberu študenta), kde dochádza prepojeniu teoretickej a praktickej činnosti študenta na základe terénneho výskumu.

Počas výučby na našej katedre využívame moderné technológie - naši študenti majú k dispozícii učebné materiály v elektronickej forme, niektoré predmety môžu absolvovať aj z domu prostredníctvom internetu (e-learning). Internet a wifi sú dostupné vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné, podľa vlastného výberu študenta. Okrem kvalitného vzdelávania ponúkame možnosť študovať v priestoroch univerzitnej knižnice, ubytovanie v zrekonštruovaných internátoch, možnosť stravovania, štipendiá, mobility, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a maximálna dostupnosť kultúrnych a športových aktivít.

Čo učíme v študijnom programe

Z hľadiska aprobačného predmetu geografia je magisterský študijný program koncipovaný tak, aby nadväzoval na bakalársky študijný program. Študijný program zahŕňa vedné disciplíny – regionálny rozvoj, ekonomiku manežmentu a verejnej správy, rurálnu geografiu, trh práce a politiku zamestnanosti, politickú geografiu a geopolitiku, prognózovanie, aplikovanú geografiu ale i  diaľkový prieskum Zeme, trvaloudržateľnosť rozvoja a jeho dimenzií a tiež geografické informačné systémy v regionálnom rozvoji.

Praktické zručnosti, schopností a znalostí môže študent získať okrem prednášok, aj na základe terénnych cvičení (terénne výskumy, mapovacie kurzy, exkurzie). Tieto predmety patria medzi tzv. povinné predmety. Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí poznatkovej báze absolventa slúži systém povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ktoré dopĺňajú a dotvárajú profil absolventa tohto štúdia.

Výsledkom prepojenia teoretickej a praktickej činnosti študenta je tvorba záverečnej práce s odborným zameraním (podľa vlastného výberu študenta), súčasťou ktorej je aj realizácia praktického terénneho výskumu. Súčasťou získavania praktických zručností počas štúdia je aj realizácia odbornej praxe, kde študenti v inštitúciách regionálneho rozvoja môžu si overovať získané teoretické vedomosti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Geografia v regionálnom rozvoji je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne sa podieľať na regionálnom rozvoji území rôznych dimenzií. Je kvalifikovaným odborníkom pre prácu v štátnej správe a samospráve, v regionálnych rozvojových agentúrach, euroregiónoch, mikroregiónoch združenia obcí, MAS ... alebo v regionálnych rozvojových agentúrach (projektový manažér, vedúci odboru, starosta), v rezortoch Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia, Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Získanú odbornosť môže využiť v rezortoch Slovenskej akadémie vied, (Geografický ústav SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV ...), na Vysokých školách ale i v súkromnej sfére s geografickým zameraním, v oblasti cestovného ruchu...

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu geografie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.