obr uzky1

Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Ochrana a využívanie krajiny
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Environmentalistika, rigorózne konanie so získaním titulu RNDr.  

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Študent dokáže vypracovať analytické a syntetické časti krajinných plánov a environmentálne a ekologicky zameraných projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Má dobré praktické skúsenosti, napr. z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť vo krajinno-ekologickom výskume a praxi. K tomu je potrebné pripraviť ho nielen po stránke odbornej, ale aj personálnej, preto sa jeden z dôrazov kladie na samostatnú, tvorivú prácu už počas štúdia. Získanú odbornosť môže ďalej využiť najmä vo vedeckej sfére a na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy. Absolvent môže vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na environmentálne vedy, má možnosť pokračovať v 3. stupni štúdia, v doktorandskom študijnom programe Environmentalistika v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny. Výsledkom prepojenia teoretickej a praktickej činnosti študenta je tvorba záverečnej práce s určitým odborným zameraním (podľa vlastného výberu študenta), súčasťou ktorej je aj realizácia praktického terénneho výskumu. Súčasťou získavania praktických zručností počas štúdia je aj realizácia odbornej praxe.

Čo učíme v študijnom programe

Študent získa v rámci absolvovania študijného programu analytické poznatky o zložkách životného prostredia, ale aj ďalšie poznatky z oblasti environmentálneho plánovania, manažmentu, ochrany a využívania krajiny, environmentálneho práva a ďalších odborov, spoločenských, technických a ekonomických vied. Dôraz je pritom kladený na komplexnosť a interdisciplinárnosť. Medzi základné predmety patrí krajinné plánovanie, ekosystémové funkcie a služby, environmentálna politika a TUR, spracovanie priestorových údajov, DPZ, hodnotenie abiotických procesov v krajine, environmentálne problémy poľnohospodárskej, lesnej a urbanizovanej krajiny, odpady a odpadové hospodárstvo, vegetačné úpravy a zelená infraštruktúra, environmentálne technológie, projektový manažment. Zároveň sa prakticky oboznámia s metódami výskumu krajiny, jej biotických a abiotických zložiek s konkrétnymi výstupmi na príkladoch modelových území, pričom využívajú priestorové analýzy krajiny, najmä v prostredí geografických informačných systémov. K jadru študijného odboru zaraďujeme aj odbornú prax, ktorú študenti realizujú v poslednom semestri štúdia ako jeden zo spôsobov nadobudnutia praktických zručností študenta v priebehu jeho štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa nielen teoretické poznatky, informácie, ale aj praktické zručnosti o problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov v krajine. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať rozšírené teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti environmentalistiky v krajinnom plánovaní, na ktoré môže absolvent nadviazať v praxi alebo v študijných programoch na treťom stupni – v doktorandskom študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. Absolvent môže vykonávať vedeckú, výskumnú, a konzultačnú činnosť so zameraním na environmentálne vedy v krajinnom plánovaní a dokáže riešiť samostatne náročné úlohy potrebné na zabezpečenie aplikovaného výskumu, v ktorom aplikuje teoretické poznatky a tvorivými postupmi ich prenáša z teoretickej oblasti vedy do vybranej problematiky praxe. To znamená, že absolvent je schopný viesť pracovný tím odborníkov rôznych profesií, a to na vysokej odbornej a technickej úrovni. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. environmentálna ekológia, geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme. Absolvent sa môže uplatniť na všetkých environmentálno-ekologicky zameraných pracoviskách, v štátnej správe (úrady životného prostredia, ochrany prírody, stavebné úrady), v samospráve, súkromných firmách a podnikoch a pod. Zároveň je schopný prepojiť získané teoretické a praktické poznatky a zručnosti s praxou a využiť ich nielen pre potreby vytvárania rôznych databáz a informačných systémov, ale aj pre potreby propagácie a osvety v odbore ochrany a využívania krajiny.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu environmetalistiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.