obr uzky1

Environmentalistika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Ochrana a využívanie krajiny
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) / 3 roky (externá forma)
Garant: prof. Ing. Zdenka Rózová, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Environmentalistika, rigorózne konanie so získaním titulu RNDr.

Charakteristika študijného programu

Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, po obsahovej stránke predmety študijného programu v oboch formách na seba logicky nadväzujú a zároveň vychádzajú zo znalostí absolventa bakalárskeho štúdia v odbore Ochrana a využívanie krajiny. Predmety, ktoré vyžadujú získanie praktických zručností, schopností a znalostí zo strany študenta, majú vo svojom type štruktúry okrem prednášok aj praktické cvičenia. Štruktúra študijného programu je tvorená predmetmi, ktorých obsah zabezpečí študentovi nadobudnúť vedomosti a poznatky, ktoré vychádzajú z profilu absolventa. Absolvent magisterského štúdia študijného programu Environmentalistika získa ďalšie a rozšírené poznatky z ekológie a environmentalistiky vychádzajúc z bakalárskeho stupňa štúdia  rovnakého alebo príbuzného zamerania, ktoré môže syntetizovať a aplikovať v odbornej praxi. Profil študenta sa čiastočne formuje v priebehu štúdia výberom témy a zamerania záverečnej práce. Študijný program Environmentalistika (v nadväznosti na 1. stupeň následne v 2. stupni) v sebe zahŕňa celý obsah študijného odboru Ochrana a využívanie krajiny.

Čo učíme v študijnom programe

Študent získa v rámci absolvovania študijného programu analytické poznatky z oblasti manažmentu krajinárskej tvorby, environmentálnych systémov (lesné, poľnohospodárske, urbanizované a rekreačné), environmentálnych technológií a využívania energetických zdrojov v životnom prostredí, TUR Zeme, ÚSESu, krajinnoekologického plánovania, vegetačných úprav a estetiky krajiny, environmentálnej ekológie človeka, etiky, filozofie a politiky a pod. Zároveň sa prakticky oboznámia s metódami výskumu krajiny, jej biotických a abiotických zložiek s konkrétnymi výstupmi na príkladoch modelových území, pričom využívajú priestorové analýzy krajiny, najmä v prostredí geografických informačných systémov. K jadru študijného odboru zaraďujeme aj odbornú prax, ktorú študenti realizujú v poslednom semestri štúdia ako jeden zo spôsobov nadobudnutia praktických zručností študenta v priebehu jeho štúdia.

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa zahŕňa získané vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu. Absolvent magisterského štúdia študijného programu Environmentalistika (magister „Mgr.“) dokáže vypracovať analytické a syntetické časti environmentálne a ekologicky zameraných projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Je schopný využívať nielen analytické poznatky o zložkách životného prostredia, ale aj ďalšie poznatky z oblasti krajinnoekologického plánovania a manažmentu, ochrany a využívania krajiny, a aj ďalších odborov, napr. spoločenských, technických a ekonomických vied. Dôraz je pritom kladený na komplexnosť a interdisciplinárnosť. To znamená, že absolvent je schopný viesť pracovný tím odborníkov rôznych profesií, a to na vysokej odbornej a technickej úrovni. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. geografické informačné systémy, priestorové analýzy krajiny, manažment odpadového hospodárstva, diaľkový prieskum Zeme, environmentálna politika, environmentálne technológie a nové poznatky o využívaní energetických zdrojov a základy environmentálnej výchovy. Praktické skúsenosti nadobudnuté počas magisterského štúdia, napr. z terénnych a laboratórnych cvičení, môže absolvent vhodne využiť vo výskume a praxi. Taktiež môže absolvent vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na environmentálne vedy. K tomu je potrebné pripraviť ho nielen po stránke odbornej, ale aj personálnej, preto sa jeden z dôrazov kladie na samostatnú, tvorivú prácu počas celého štúdia. Získanú odbornosť môže využiť najmä vo vedeckej sfére, na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, v oblasti environmentálneho manažérstva, príp. získané poznatky z magisterského štúdia odovzdávať laickej verejnosti pri rôznych podujatiach alebo v centrách environmentálnej výchovy.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu ekológie a environmetalistiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.