obr uzky1

Biológia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Biológia 
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) / 3 roky (externá forma)
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Garant: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:

Rigorózne konanie s možnosťou získania titulu doktor prírodných vied (RNDr.), doktorandský študijný program Molekulárna biológia

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný program Biológia je zameraný na moderné smery – biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu, teda odbory, v ktorých sa v súčasnosti dosahuje najviac nových objavov a ich výsledky významne ovplyvňujú život a zdravie človeka, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách, ktoré sú zamerané zväčša na jednu oblasť podľa typu školy (poľnohospodárstvo, rastlinná biológia a pod.), naše programy sú navrhnuté tak, aby naši absolventi mali oveľa širšie možnosti uplatnenia podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce. Pozornosť preto venujeme najmä praktickej príprave - naši študenti využívajú moderné laboratóriá a pracujú na špičkových prístrojoch aj v rámci Výskumného centra „Agrobiotech“ FPV UKF v Nitre, kde sa realizuje výskum v oblasti genetiky, embryotechnológií, agroekológie, fyziológie rastlín, živočíchov a človeka. Už počas štúdia môžu získať prax na popredných slovenských výskumných pracoviskách (ústavoch SAV a rezortných ústavoch Nitrianskeho regiónu), s ktorými naša univerzita intenzívne spolupracuje. Moderné technológie využívame aj pri výučbe - naši študenti majú k dispozícii učebné materiály v elektronickej forme a niektoré predmety môžu absolvovať z domu prostredníctvom internetu (e-learning). V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné - študenti si môžu vybrať tie, ktoré ich zaujímajú a tak sa postupne špecializovať na konkrétnu oblasť biológie. Podľa záujmu si študent vyberá aj tému záverečnej (diplomovej) práce. Výučbu aj vedenie záverečných prác zabezpečujú skúsení pedagógovia a vedci, ktorí v biológii realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe vo svete. Na biologických pracoviskách pracuje „špičkový vedecký tím“, schválený Akreditačnou komisiou SR. Ide o výskumný kolektív s vysoko nadpriemernými výsledkami, ktorý sa významne presadil na medzinárodnej úrovni. Okrem kvalitného vzdelávania ponúkame aj možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program pokrýva všetky nosné témy dôležitých biologických vedných odborov. Pozornosť venujeme najmä progresívnym biologickým smerom, ktorých znalosť dáva našim absolventom konkurenčnú výhodu. Program zahŕňa predmety: všeobecné biotechnológie, biotechnológie rastlín, biotechnológie živočíchov, antropológia, virológia, bunková biológia, biológia stresu rastlín, metódy analýzy génov a genómov, regulácie biologických procesov, ako aj predmety zamerané špeciálne na biomedicínsky výskum: toxikologická biológia živočíchov, klinická fyziológia človeka, klinická imunológia, klinická antropológia, klinická molekulárna genetika, metódy biomedicínskeho výskumu, bioanalytické metódy v medicínskom výskume, biomedicínske databázy. Študijný plán je doplnený aj o predmety: manažment biologického výskumu a štatistika pre nematematikov. Náš absolvent dokáže riešiť výskumné úlohy v rámci základného a aplikovaného biologického výskumu, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie. Je schopný napríklad izolovať a analyzovať DNA rôznych organizmov vrátane človeka (pre využitie v medicíne, kriminalistike alebo dokonca v archeológii), pracovať s embryami živočíchov, kultivovať bunky rastlín a živočíchov vrátane človeka, analyzovať kostrové pozostatky z archeologických lokalít a získavať informácie o živote ľudí v minulosti, analyzovať tkanivá živočíchov a človeka (najmä kostné tkanivo, aj v modernom 3D obraze pomocou počítačovej tomografie), hodnotiť vplyv toxínov na zdravie ľudí a stanoviť ich obsah v krvi alebo moči, biologicky testovať nové liečivá pre rôzne civilizačné ochorenia, rozpoznávať jednotlivé druhy rastlín a živočíchov a realizovať terénny výskum.

Záverečné práce

Úlohou diplomovej práce je preukázať nielen schopnosť študenta syntetizovať odborné poznatky z vybranej biologickej oblasti, ale najmä prakticky v laboratóriu riešiť výskumnú úlohu s biologickým zameraním. Tému práce si študent vyberá na základe svojho záujmu alebo oblasti výskumu, v ktorej sa realizuje výskumná činnosť na našom pracovisku. V takomto prípade sa študent stáva členom širšieho výskumného tímu, pracuje na konkrétnej výskumnej úlohe a svoje výsledky môže publikovať vo vedeckých časopisoch a prezentovať na študentských konferenciách. 

Príklady tém záverečných prác našich študentov: 

  • Ľudský biomonitoring ftalátov s vysokou molekulovou hmotnosťou (HMW) v špecifickom type prostredia
  • Využitie mitochondriálnej DNA vo výskume genetickej diverzity plemien včely medonosnej
  • Partenogenetická aktivácia prasačích oocytov
  • Identifikácia haplotypu na základe analýzy historickej mtDNA človeka
  • Využitie génu OCA2 pri určovaní sfarbenia očí u človeka
  • Vplyv prírodného antioxidantu epikatechínu na štruktúru stehnovej kosti samíc králikov

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia získajú vzdelanie so znalosťou najnovších poznatkov z najprogresívnejších biologických odborov, skúsenosti s prácou na moderných prístrojoch (ktoré sa najčastejšie využívajú v praxi), či absolvovanie vedeckej praxe už počas štúdia. Naši absolventi sa uplatnia v rámci širokého spektra pracovísk s biologickým, chemickým a environmentálnym zameraním vo forme laboratórneho či terénneho výskumu. Sú pripravení pre prácu v laboratóriách molekulárno-genetických a biotechnologických, či génových bankách. Okrem početných výskumných inštitúcií môžu zastávať rôzne pozície v štátnej správe, v samospráve i v súkromnom sektore. Môžu pracovať ako výskumníci a vedci v základnom aj aplikovanom výskume, pracovníci v diagnostických laboratóriách, projektoví manažéri pre projekty s biologickou problematikou a problematikou životného prostredia, konzultanti a hodnotitelia v oblasti biologických vied. Môžu tiež pracovať v priemysle orientovanom na vývoj liečiv, biotechnológie alebo potravinárstvo, vo firmách z oblasti vývoja a predaja bioproduktov, prístrojov pre biologické laboratóriá, ale aj ako terénni biológovia pre chránené územia, okrasné parky a záhrady, či zamestnanci štátnej správy a samosprávy v rezortoch školstva, zdravotníctva, životného prostredia. Naši absolventi môžu pokračovať v ďalšom štúdiu a zvýšiť si kvalifikáciu v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Molekulárna biológia a tiež v rámci rigorózneho konania získať titul doktor prírodných vied „RNDr.“ Nadobudnú tým ešte širšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí pracujú v najrôznejších oblastiach biologického výskumu a praxe, kde zastávajú dôležité pracovné pozície. Obzvlášť sme hrdí na tých, ktorí sa úspešne etablovali na rôznych svetových popredných pracoviskách, napríklad v Nemecku, Nórsku, Českej republike, Spojenom Kráľovstve, USA či Švajčiarsku.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu biológie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.