obr uzky1

Teória vyučovania matematiky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Teória vyučovania matematiky
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii je prirodzeným pokračovaním magisterského študijného programu Učiteľstvo matematiky v kombinácii. Základným cieľom tohto študijného programu je pripraviť kvalifikovaných vedeckých pracovníkov v tomto odbore so zameraním na štúdium problémov spojených s matematickým vzdelávaním na základnej a strednej škole a s prípravou učiteľov matematiky pre uvedené stupne škôl (na fakultách pripravujúcich učiteľov matematiky, výskumných ústavoch či v centrách ďalšieho vzdelávania učiteľov). Absolvent doktorandského štúdia odboru Teória vyučovania je pripravený na samostatnú tvorivú prácu a výskum zameraný na obsah, nástroje, formy a didaktické metódy školskej matematiky, ako aj na širšie súvislosti jej vyučovania. Dokáže samostatne vedecky pracovať, využívať nadobudnuté znalosti pri identifikovaní, analýze a riešení problémov matematického vzdelávania, publikovať svoje výsledky a prezentovať ich na konferenciách.

Čo učíme v študijnom programe

V doktorandskom štúdiu odboru Teória vyučovania matematiky sa dôraz pri kladie na individuálnu prácu, konzultácie so školiteľom a prezentáciu vedeckých výsledkov na seminároch pre doktorandov (Vedecký seminár pre doktorandov), letných školách pre doktorandov a hlavne na špecializovaných konferenciách z  teórie vyučovania matematiky.
Vedecká časť práce doktoranda má tiež individuálny charakter a je zameraná podľa charakteru témy dizertačnej práce: od tvorby inovatívnych učebných materiálov, či testovania nových prístupov k vyučovaniu matematiky, k interdisciplinárnym kontextom (práca v prepojení na iné odborové didaktiky, resp. priamo odbornú matematiku), až ku skúmanie historických prameňov a súvislostí, ktoré priamo ovplyvnili, resp. sú využiteľné v rámci didaktiky matematiky. Individuálny charakter má aj študijná časť práce doktoranda, ktorá dominuje
v prvých dvoch rokoch doktorandského štúdia, kedy je dôraz kladený na získavanie nových poznatkov a vedomostí o výsledkoch a súčasných svetových trendoch v teórii vyučovania matematiky, a to najmä v oblasti do ktorej patrí problematika dizertačnej práce doktoranda. Toto absolventa prirodzene profiluje a ovplyvňuje výslednú podobu a štruktúru jeho dizertačnej práce.

Integrálnou súčasťou tohto doktorandského štúdia je spravidla aj pedagogická prax (na základnej, strednej, príp. vysokej školy), ktorá jednak sprostredkúva prepojenie doktoranda s problematikou reálnej praxe učiteľa a  jednak umožňuje doktorandovi realizáciu konkrétnych vedeckých zadaní, ktoré sú spojené problematikou riešenou v jeho dizertačnej práci.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné a ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia Teória vyučovania matematiky nachádzajú uplatnenie v troch nasledujúcich oblastiach. Jedna časť absolventov nachádza uplatnenie na vysokých školách (prípadne vo výskumných ústavoch Akadémie vied, resp. ako špecializovaní odborníci na pedagogických ústavoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. v regionálnych metodicko - pedagogických centrách), ktorí spravidla pokračujú vo výskumnej činnosti. Druhú časť absolventov tvoria učitelia z praxe, ktorí už preukázali a trvale preukazujú schopnosť nadpriemernej pedagogickej práce a záujem o výskum v didaktike matematiky (v Taliansku sú takýto učitelia označovaní názvom „teacher-researcher“). Tretia časť absolventov nachádza uplatnenie mimo rezortu školstva, často aj v manažérskych pozíciách. Totiž vzhľadom na šírku a hĺbku absolvovanej matematickej prípravy, na získanú úroveň počítačovej gramotnosti, absolvent najvyššieho vysokoškolského vzdelávania (v tomto prípade doktorandského štúdia v Teórii vyučovania matematiky) má veľmi dobré vyhliadky pre uplatnenia sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva (bankovníctve, poisťovníctve či finančníctve).
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.