obr uzky1

Teória vyučovania informatiky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Teória vyučovania informatiky
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Uchádzač o doktorandské štúdium získa postupne počas štúdia predpoklady pre vedeckú prácu v študijnom programe Teória vyučovania informatiky a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch (informatika, pedagogika a pod.). Naučí sa ovládať vedecké metódy výskumu v oblasti vyučovania informatiky. Osvojí si zásady vedeckej práce, metodiku výskumu, vedecké formulovanie problémov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Výskum dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti  a samostatnosti. Študent bude schopný analyzovať a vytvárať nové postupy pri vyučovaní informatiky a experimentálne ich overovať. Dokáže hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov a zavádzať nové technológie do vyučovania informatiky. Bude schopný využívať nové technológie pri vzdelávaní poslucháčov a pri celoživotnom vzdelávaní učiteľov, vrátane e-learningu. Počas štúdia získa schopnosti šíriť vedecké poznatky medzi odbornou verejnosťou a samostatne vykonávať vzdelávanie učiteľov informatiky. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vedných disciplín umožnia doktorandovi počas štúdia byť dostatočne adaptabilným a logicky mysliacim pri riešení problémov v rôznych oblastiach spojených s vyučovacím procesom a novými didaktickými technológiami. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Doktorand získava počas štúdia najnovšie teoretické poznatky v teórii vyučovania informatiky, systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle, ovláda vedecké metódy v informatike, pedagogike a príbuzných odboroch vrátane informačných a komunikačných technológií, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program obsahuje predmety, ktoré napĺňajú opis študijného odboru v dvoch častiach ( v študijnej a vedeckej) v pomere 1:2. Nosné témy jadra znalostí sú zamerané na informatiku, didaktiku informatiky, pedagogický výskum v predmetnej oblasti a informatizáciu poznávacieho procesu. V študijnej časti sú predmety študijného programu viazané na tieto nosné témy jadra vedomostí absolventa:

  • základy didaktiky a pedagogického výskumu vo všeobecnosti (predmet Štatistické vyhodnocovanie pedagogického výskumu),
  • súčasný stav poznania v oblasti didaktiky informatiky (predmet Teória vyučovania informatiky),
  • princípy a metódy tvorby pedagogického softvéru a komplexných aplikácií IKT do vzdelávania (predmety Informačné technológie vo vzdelávaní, Princípy tvorby pedagogického softvéru a digitálnych učebných materiálov),
  • špecializácia podľa témy dizertačnej práce (predmety Štúdium vedeckej a odbornej literatúry 1, 2, Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky, Vybrané kapitoly z aplikovanej informatiky, Vybrané kapitoly z počítačových systémov).

Vo vedeckej časti študijného programu sa štúdium zameriava na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru na úrovni spĺňajúcej medzinárodné kritériá náročnosti a na osvojenie si zásad vedeckej práce a metód pedagogického výskumu v oblasti vyučovania informatiky. Predmety vedeckej časti študijného programu sú kategorizované v blokoch: publikačná činnosť, ohlasy, aktívna prezentácia výsledkov, projekty, ďalšie činnosti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako vedecko-pedagogický pracovník na vysokej škole, vedecko-výskumný pracovník na pracoviskách SAV, Štátneho pedagogického ústavu a v ďalších rezortných výskumných ústavoch, ako vedúci riešiteľského kolektívu v rôznych oblastiach problémov aplikačného charakteru (napr. metodické centrá), ako riadiaci pracovník rezortu školstva na úrovni ústredných a regionálnych pracovísk.

Fakulta uplatnenie svojich absolventov na trhu práce systematicky sleduje a získané informácie vyhodnocuje. V rámci spätnej väzby sa zisťuje, či sú získané vedomosti, schopnosti, zručnosti i kompetencie v súlade s profilom absolventa i jeho predpokladaným umiestnením na trhu práce. Fakulta zistenia poskytuje garantom študijných programov i vedúcim pracovísk, ktorí vo vzájomnej súčinnosti zabezpečujú príslušné korekcie obsahu študijných programov.

Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.