obr uzky1

Teória vyučovania fyziky

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Teória vyučovania fyziky
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Absolvent doktorandského štúdia nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v didaktike fyziky a v príbuzných aplikovaných odboroch (fyzika, pedagogika a pod.). Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti vyučovania fyziky. Má osvojené zásady vedeckej práce, metodiku výskumu, vedecké formulovanie problémov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Výskum dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent je schopný analyzovať a vytvárať nové postupy pri vyučovaní fyziky a experimentálne ich overovať. Dokáže hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov a zavádzať nové technológie do vyučovania fyziky. Je schopný využívať nové technológie pri vzdelávaní poslucháčov a pri celoživotnom vzdelávaní učiteľov, vrátane e-learningu. Absolvent je schopný šíriť vedecké poznatky medzi odbornou verejnosťou a samostatne vykonávať vzdelávanie učiteľov fyziky. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vedných disciplín umožnia absolventovi byť dostatočne adaptabilným a logicky mysliacim pri riešení problémov v rôznych oblastiach spojených s vyučovacím procesom a novými didaktickými technológiami. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Absolvent získava najnovšie teoretické poznatky v teórii vyučovania fyziky, systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle. Absolvent ovláda vedecké metódy vo fyzike, pedagogike a príbuzných odboroch vrátane informačných a komunikačných technológií, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Obsah študijnej časti študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, pričom sú hlbšie rozpracované témy, v oblasti ktorých má výskumné zameranie pracovníkov katedry fyziky dlhú tradíciu.
Ťažisko študijného programu tvoria povinné a povinne voliteľné predmety fyzikálno didaktického charakteru - Didaktika fyziky, Elektrina a magnetizmus, Metodológia didaktiky fyziky, Mechanika, Molekulová fyzika, Kmity a vlnenie, Základy teórie elektromagnetického poľa, Teoretická mechanika, Termodynamika a štatistická fyzika, optika, Základy fyziky mikrosveta, a predmety Pedagogika, Psychológia.
Študijný program navyše umožňuje študentom získať skúsenosti v rámci absolvovania študijných pobytov, vedenia bakalárskych záverečných prác, výučby a pod.
Dôraz sa kladie aj na vedeckú časť študijného programu, ktorá akceptuje požiadavky opisu študijného odboru ako v oblasti zapojenia študenta do výskumu, tak aj z hľadiska prezentácie a publikovania výsledkov. Je rozdelená na viacero blokov, ktoré reprezentujú
- publikovanie výsledkov v medzinárodne akceptovaných časopisoch,
- ohlasy na publikácie vo forme citácií,
- aktívnu prezentáciu výsledkov na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach,
- účasť na riešení projektov,
- ďalšie činnosti súvisiace s vedeckou prácou.
V rámci absolvovania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce sa požaduje, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať, rozvíjať a uplatňovať teoretické a praktické poznatky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako vedecko-pedagogický pracovník na vysokej škole, vedecko-výskumný pracovník na pracoviskách SAV, Štátneho pedagogického ústavu a v ďalších rezortných výskumných ústavoch, ako vedúci riešiteľského kolektívu v rôznych oblastiach problémov aplikačného charakteru (napr. metodické centrá), ako riadiaci pracovník rezortu školstva na úrovni ústredných a regionálnych pracovísk.
Absolventi sa uplatnia aj ako učitelia preukazujúci schopnosť nadpriemernej pedagogickej práce so záujmom o výskum v didaktike fyziky. Uplatnenie nachádzajú aj mimo rezortu školstva, často aj v manažérskych pozíciách. 
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.