obr uzky1

Teória vyučovania chémie

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Odborová didaktika
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Absolvent doktorandského štúdia si osvojí kľúčové aspekty moderného vzdelávania v chémii a v tejto oblasti získava predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu. Prehĺbi si zručnosti pri vyhľadávaní zdrojov vedeckých informácií z časopisov a databáz s chemickým a pedagogicko-psychologickým zameraním, ako aj schopnosti pri spracovaní literárnych rešerší. Dokáže formulovať vedecké ciele, používať experimentálne metódy na ich riešenie, spracovať a kriticky hodnotiť vlastné výsledky a objektívne hodnotiť závery iných autorov. Dokáže formulovať tému výskumu a rozpracovať ju do návrhu projektu. Získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a s ich publikovaním v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Je schopný analyzovať a vytvárať nové postupy pri vyučovaní chémie a experimentálne ich overovať. Dokáže hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov. Vie sa orientovať v školskej vzdelávacej politike a súvisiacej legislatíve.

Znalosti absolventa majú interdisciplinárny charakter, zasahujú aj do oblastí ďalších prírodovedných predmetov (biológia, fyzika a i.). Absolvent dokáže do vyučovania chémie integrovať dnes veľmi žiadanú výpočtovú techniku a informačno-komunikačné technológie. V rámci sekundárneho vzdelávania dokáže s využitím licencovaných alebo voľne dostupných programov pútavým spôsobom názorne objasniť základné pojmy, ako sú elektrónová  štruktúra látok,  chemická  reaktivita a vzájomné interakcie molekúl. Dokáže využiť narastajúcu počítačovú gramotnosť detí aj na primárnom stupni vzdelávania a integrovať názornú počítačom podporovanú výučbu aj na tomto stupni. Je schopný pripraviť e-learningový kurz. Dokáže ovplyvniť formovanie postojov žiakov zaradením zaujímavých aktuálnych chemických tém do výučby z oblastí, akými sú napríklad životospráva, ochorenia súvisiace s oxidačným stresom, udržanie a ochrana životného prostredia, zelené energie a ďalšie.  Absolvent na základe získaných experimentálnych skúseností počas štúdia (chémia je predovšetkým experimentálna vedná disciplína) dokáže zaujať študentov zaujímavými pokusmi v oblasti anorganickej,  organickej chémie, biochémie, elektrochémie. Dokáže zostaviť koncepciu a program na popularizáciu vedy pre laickú verejnosť (každoročne sa študenti zúčastňujú podujatí na popularizáciu vedy, ktoré našli silnú pozitívnu odozvu vo verejnosti).

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Obsah študijnej časti študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, pričom sú hlbšie rozpracované témy, v oblasti ktorých má výskumné zameranie pracovníkov katedry chémie dlhú tradíciu.

Študijná časť programu je nastavená tak, aby si doktorand prehlboval poznatky v oblasti chémie, teórie vyučovania chémie, pedagogiky a psychológie s dôrazom na oblasti, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce. Pri riešení výskumných problémov s dopadom na vzdelávanie je nevyhnutná koordinácia odborných znalostí chémie a didaktiky chémie. V rámci študijnej časti sa od doktoranda žiada ovládať prácu so štandardnými chemickými softvérmi, ako aj s profesionálnym softvérom Hyperchem 8 Professional. Študijný plán obsahuje aj bloky s ponukou absolvovania študijných pobytov, certifikovaných kurzov, výučby, vedenia prác ŠVOČ a konzultácií bakalárskych prác.

Vedecká časť programu vyžaduje, aby vedecký problém riešený v práci bol z odboru a na úrovni spĺňajúcej medzinárodné kritériá náročnosti. Kladie dôraz aj na osvojení si zásad vedeckej práce a metód výskumu v oblasti vyučovania chémie. Súčasťou vedeckej časti programu je publikovanie výsledkov v medzinárodne akceptovaných časopisoch (minimálna požiadavka najmenej dve publikácie v časopise kategórie A alebo B), ohlasy na publikačnú činnosť, aktívna prezentácia na domácich a/alebo medzinárodných vedeckých podujatiach, účasť na riešení projektov a ďalšie činnosti súvisiace s vedeckou prácou.

V rámci absolvovania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce sa požaduje, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať, rozvíjať a  uplatňovať  teoretické a praktické poznatky.

Uplatnenie absolventov

Absolventi môžu nájsť uplatnenie ako vyššie kvalifikovaní pedagogickí pracovníci na základnej a strednej škole, na katedrách vysokých škôl, na vedeckých pracoviskách, na pracoviskách, ktoré participujú na tvorbe vzdelávacích štandardov, usmerňovaní vzdelávacích aktivít na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni a ďalšieho vzdelávania učiteľov. 

Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.