obr uzky1

Molekulárna biológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Molekulárna biológia
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Náš študijný program molekulárna biológia nadväzuje na magisterský študijný program biológia a je zameraný na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov s uplatnením vo výskume, diagnostických laboratóriách, štátnej správe, či súkromných firmách. Naši študenti získajú poznatky z molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky, biotechnológií, génového inžinierstva, genomiky a ďalších odborov, ktoré sa využívajú pri riešení rôznych biologických problémov. Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách, ktoré sú zamerané zväčša do jednej oblasti podľa typu školy (do poľnohospodárstva, rastlinnej biológie a pod.), naše programy sú navrhnuté tak, aby naši absolventi mali oveľa širšie možnosti uplatnenia podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce. Témy dizertačných prác v našom študijnom programe pokrývajú najaktuálnejšie oblasti molekulárno-biologického výskumu, orientované predovšetkým do biomedicíny, biotechnológií a biodiverzity. Objektom výskumu sú zväčša rôzne modelové rastlinné či živočíšne druhy, vrátane človeka. Pre riešenie výskumných úloh poskytujeme moderné laboratóriá v hodnote miliónov eur so špičkovou prístrojovou technikou. Spolupracujeme tiež s poprednými slovenskými či zahraničnými výskumnými inštitúciami a niektorí študenti realizujú výskum priamo na týchto pracoviskách. Okrem samotného výskumu naši študenti získajú skúsenosti aj s vedením praktických cvičení v rámci študijných programov nižšieho stupňa (pedagogická činnosť), oponentúrou bakalárskych prác, prípravou projektov, postupmi pri nákupe chemikálií, organizáciou konferencií či iné skúsenosti, ktoré sú užitočné pre ich budúce povolanie. Témy dizertačných prác vypisujú skúsení pedagógovia a vedci, ktorí dosahujú medzinárodne akceptované vedecké výsledky, publikujú ich v indexovaných vedeckých časopisoch a ich práce sú citované v prestížnych databázach. Na biologických pracoviskách dokonca pracuje „špičkový vedecký tím“, schválený Akreditačnou komisiou SR. Ide o výskumný kolektív s vysoko nadpriemernými výsledkami, ktorý sa významne presadil na medzinárodnej úrovni. Doktorand má u nás vlastné pracovné miesto a pracuje v mladom kolektíve. Samozrejmosťou je tiež ubytovanie, možnosť stravovania sa, štipendiá, mobility, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a maximálna dostupnosť kultúrnych a športových aktivít.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program doktorandského štúdia molekulárna biológia pokrýva všetky nosné témy dôležitých molekulárno-biologických vedných odborov. Pozornosť venujeme najmä progresívnym biologickým smerom, ktorých znalosť dáva našim absolventom konkurenčnú výhodu. Povinnými predmetmi študijného programu sú molekulárna biológia a absolvovanie anglického jazyka. Študent si následne vyberá dva ďalšie predmety podľa svojho zamerania, napríklad molekulárnu genetiku živočíchov, človeka alebo rastlín, biotechnológie živočíchov alebo rastlín, bunkovú biológiu, bioinformatiku, imunológiu, molekulárnu toxikológiu živočíchov alebo rastlín, molekulárnu endokrinológiu živočíchov, biochémiu, biofyziku, technológiu rekombinantnej DNA. Študent môže získať kredity aj za absolvovanie študijných pobytov, výučbu, absolvovanie seminárov pre doktorandov, prípravu učebníc a skrípt. Vedecká časť študijného programu sa zameriava na riešenie výskumnej úlohy z odboru molekulárna biológia. Súčasťou vedeckej časti je aj publikovanie výsledkov v medzinárodne akceptovaných časopisoch, ich aktívna prezentácia na domácich aj medzinárodných vedeckých podujatiach, účasť na riešení projektov či ďalšie činnosti, súvisiace s vedeckou prácou.

Záverečné práce

V rámci dizertačnej práce študent rieši zadanú výskumnú úlohu, pričom samostatne (pod vedením školiteľa) získava, rozvíja a uplatňuje teoretické a praktické poznatky. Výsledky výskumnej činnosti získava prácou v laboratóriách i v teréne, využíva moderné prístroje a informácie z bibliografických či biomedicínskych internetových databáz.

Príklady tém dizertačných prác našich študentov: 

  • Charakterizácia a biologické hodnotenie pšenice pri strese suchom
  • Introgresívna hybridizácia borovice lesnej a borovice horskej
  • Vplyv kvercetínu a T-2 toxínu na štruktúru a funkciu kostného tkaniva králikov
  • Kryouchovávanie embryí a kmeňových buniek živočíšnych genetických zdrojov
  • Molekulárno-genetický výskum historickej DNA pochádzajúcej zo stredovekých populácií zo Slovenska

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia molekulárnej biológie na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožňuje  zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Náš absolvent sa uplatní v rámci množstva pracovísk s biologickým zameraním vo forme laboratórneho či terénneho výskumu. Okrem početných výskumných inštitúcií môže zastávať rôzne pozície v štátnej správe, v samospráve i v súkromnom sektore. Môže pracovať ako výskumník a vedec v základnom aj aplikovanom výskume, pracovník v diagnostických laboratóriách (štátnych, súkromných aj zahraničných), projektový manažér pre projekty s biologickou problematikou a problematikou životného prostredia, konzultant a hodnotiteľ v oblasti biologických vied. Môže tiež pracovať v priemysle orientovanom na vývoj liečiv, biotechnológie alebo potravinárstvo, vo firmách z oblasti vývoja a predaja bioproduktov, prístrojov pre biologické laboratóriá, či ako zamestnanec štátnej správy a samosprávy v rezortoch školstva, zdravotníctva, životného prostredia. Doktorandské štúdium u nás doposiaľ úspešne ukončili desiatky absolventov, ktorí pracujú v najrôznejších oblastiach biologického výskumu a praxe, kde zastávajú dôležité pracovné pozície. Obzvlášť sme hrdí na tých, ktorí sa úspešne etablovali na rôznych svetových popredných pracoviskách, napríklad v Nemecku, Nórsku, Českej republike, USA či Švajčiarsku.
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.