obr uzky1

Environmentalistika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Ochrana a využívanie krajiny
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, na riadne skončenie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia Environmentalistiky v dennej aj v externej forme je potrebné získať spolu 240 kreditov. Kredity jadra z vedeckej časti sú obsiahnuté v ponúkaných oblastiach vedeckej časti študijného programu: publikačná činnosť, ohlasy, aktívna prezentácia výsledkov, projekty a ďalšie činnosti. Po obsahovej stránke predmety študijného programu v oboch formách vychádzajú zo znalostí absolventa prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ochrana a využívanie krajiny, príp. v príbuzných odboroch. Doktorand získa v rámci absolvovania študijnej časti študijného programu analytické a syntetické poznatky z oblasti environmentálnych manažérskych systémov, environmentálnych systémov (lesné, poľnohospodárske, urbanizované a rekreačné), energetických zdrojov v životnom prostredí, krajinnej ekológie a krajinnoekologického plánovania, ochrany a využívania krajiny, environmentálneho monitoringu, GIS v ekológii a environmentalistike, prírodného prostredia a zdrojov, všeobecnej ekológie a pod. Vedecká časť študijného programu je zameraná na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru, prezentáciu a publikovanie vlastných výsledkov doktoranda, ohlasy a citácie a projektovú činnosť doktoranda. Zároveň sa prakticky oboznámia s metódami výskumu krajiny, jej biotických a abiotických zložiek s konkrétnymi výstupmi na príkladoch modelových území, pričom využívajú priestorové analýzy krajiny, najmä v prostredí geografických informačných systémov.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program akceptuje súčasnú integráciu environmentalistiky do odboru Ochrana a využívanie krajiny. Študent doktorandského štúdia dokáže vypracovať analytické a syntetické časti environmentálne a ekologicky zameraných projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Je schopný využívať nielen analytické a syntetické poznatky o zložkách životného prostredia, ale aj ďalšie poznatky z oblasti krajinnoekologického plánovania a manažmentu, ochrany a využívania krajiny, ale aj ďalších odborov, napr. spoločenských, technických a ekonomických vied. Doktorand pozná zásady vedeckej práce, vie formulovať vedecký problém, pozná právne a environmentálne aspekty riešených problémov, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, je schopný prezentovať svoje výsledky v cudzom jazyku, atď. Pri všetkých týchto činnostiach je dôraz kladený na komplexnosť a interdisciplinárnosť. To znamená, že doktorand je schopný viesť pracovný tím odborníkov rôznych profesií, a to na vysokej odbornej a technickej úrovni. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. geografické informačné systémy, priestorové analýzy krajiny, krajinnoekologické plánovanie, monitorovanie zložiek a rizikových faktorov v životnom prostredí, environmentálne manažérske systémy so zameraním napr. na manažment odpadového hospodárstva, diaľkový prieskum Zeme, ekosozologický a fytocenologický výskum v krajine, nové poznatky o využívaní energetických zdrojov, krajinnoekologický potenciál pre optimálny rozvoj územia z hľadiska TUR Zeme, atď. Praktické skúsenosti nadobudnuté počas magisterského štúdia, napr. z terénnych a laboratórnych cvičení, môže absolvent vhodne využiť vo výskume a praxi. V závislosti od témy svojej práce je povinný oboznámiť sa s príslušnými vedeckými metódami a postupmi a aj s potrebnou legislatívou environmentalistiky.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Environmentalistika (Philosophiae doctor „PhD.“) získava rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Nadobúda metodické schopnosti pre tímovú výskumnú prácu pri riešení spektra výskumných úloh otázok zmien krajiny a dopadov týchto zmien na biodiverzitu, pri riešení úloh vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy a bude pripravený zapojiť sa do medzinárodných projektov. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Absolvent systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle, ovláda vedecké metódy v environmentalistike a v príbuzných odboroch vrátane informačných a komunikačných technológií, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách. Taktiež môže absolvent vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na environmentálne vedy. K tomu je potrebné pripraviť ho nielen po stránke odbornej, ale aj personálnej, preto sa jeden z dôrazov kladie na samostatnú, tvorivú prácu počas celého štúdia. Získanú odbornosť môže využiť najmä vo vedeckej sfére, na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, v oblasti environmentálneho manažérstva, príp. získané poznatky z magisterského štúdia odovzdávať laickej verejnosti pri rôznych podujatiach alebo v centrách environmentálnej výchovy. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu zameraného na analýzu ekologickej a environmentálnej kvality krajinných zložiek, metódy ekologickej syntézy, ktoré vedú k návrhom opatrení na ochranu a zachovanie biodiverzity a celkového charakteru krajiny. Získa spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problematiku, súvisiacu s teoretickými otázkami ekológie krajiny, biodiverzity a ochrany prírody, s racionálnym využívaním prírodných zdrojov ako aj ekologizáciou vybraných odvetví.

Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.