obr uzky1

Aplikovaná informatika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Aplikovaná informatika
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma)
Garant: prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním magisterského študijného programu Aplikovaná informatika. Základným cieľom tohto študijného programu je pripraviť kvalifikovaných odborníkov s dôrazom na doménu objavovania znalostí a analýzy dát. Študijný program reaguje na potreby praxe, kde sa v čoraz väčšom rozsahu vyskytujú požiadavky na získavanie znalostí zo zozbieraných dát, prípadne na predikovanie a podporu plánovania. Obsahovo sa orientuje na všetky oblasti života, v ktorých sa vyskytuje spracovanie údajov (spracovanie prirodzeného jazyka, strojové učenie, vizualizácia informácií, rozpoznávanie vzorov, procesné modelovanie, manažment dát).

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.

Študijná časť sa sústreďuje na získanie znalostí z teórie a metodológie aplikovanej informatiky, a na matematické princípy informatiky, pričom k obom hlavným oblastiam pristupuje s dôrazom na príslušnú aplikačnú doménu objavovanie znalostí a analýza dát. Nemenej dôležitou súčasťou tejto časti je osvojenie si metodologického aparátu a štúdium predmetov špecializácie vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce. Vybrané predmety špecializácie korešpondujú s témou dizertačnej práce, resp. predstavujú domény z hľadiska objavovania znalostí a analýzy dát.
Vedecká časť je orientovaná na merateľné výstupy výskumu aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.
Študijná časť doktorandského štúdia je tvorená s ohľadom na najnovšie trendy vývoja v aplikačnej doméne objavovanie znalostí a analýza dát. Doktorand si vyberá pod vedením školiteľa povinne voliteľné predmety s ohľadom na tému jeho dizertačnej práce. Školiteľ tiež v študijnom pláne určí tézy súvisiace s témou dizertačnej práce a odporučí prednášky, ktoré fakulta zabezpečí v prednáškach pre doktorandov. Študijná časť zahŕňa tiež pedagogické aktivity doktorandov ako spoluúčasť na výučbe predmetov, vedenie bakalárskych prác a tvorba posudkov bakalárskych prác. Témy týchto bakalárskych prác sú vyberané s ohľadom na tému dizertačnej práce doktoranda. Študent počas celého doktorandského štúdia v dennej forme vykonáva pedagogickú činnosť.
Vedecká práca sa hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho výsledkov (citácie). Vo vedeckej časti študijného programu sa štúdium zameriava na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru na úrovni spĺňajúcej medzinárodné kritériá náročnosti a na osvojenie si zásad vedeckej práce a metód výskumu v oblasti aplikovanej informatiky. Predmety vedeckej časti študijného programu sú kategorizované v blokoch: publikačná činnosť, ohlasy, aktívna prezentácia výsledkov, projekty.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v študijnom odbore aplikovaná informatika s dôrazom na príslušnú aplikačnú doménu objavovanie znalostí a analýza dát. Prináša vlastné riešenia problémov v oblasti metód a nástrojov vývoja systémov na zber, prenos, uchovávanie a spracovanie údajov, informácií a znalostí. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti aplikovanej informatiky s orientáciou najmä na metódy, technológie a prostriedky aplikovanej informatiky riešenia problémov v príslušnej aplikačnej doméne objavovanie znalostí a analýza dát. Má osvojené zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, metodiku výskumu, vedecké formulovanie problémov, bezpečnostné, morálne, právne a environmentálne aspekty v IKT, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Výskum dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získa tiež skúsenosti s transferom vedeckých výsledkov do praxe, s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní vo vedeckých časopisoch. Absolvent získava najnovšie teoretické poznatky z aplikovanej informatiky v príslušnej aplikačnej doméne, systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle. Absolvent ovláda vedecké metódy v aplikovanej informatike a príbuzných odboroch, resp. doménach z hľadiska objavovania znalostí a analýzy dát, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív.

Absolvent nájde uplatnenie vo všetkých odvetviach, kde je potrebná vysoko kvalifikovaná a tvorivá práca v oblasti aplikovanej informatiky, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore.

Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.