obr uzky1

Učiteľstvo chémie v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Učiteľstvo akademických predmetov 
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo chémie v kombinácii
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo chémie v kombinácii s predmetom:
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Charakteristika študijného programu

Študijný program učiteľstva chémie zabezpečuje prípravu kvalifikovaného učiteľa chémie pre základné a stredné školy. Obsah študijného programu, jeho logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých chemických predmetov spĺňajú charakteristiky 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program dáva možnosť získať teoretické poznatky zo základných chemických disciplín v kombinácii s praktickými zručnosťami v oblasti chémie využiteľné nielen v pedagogickej praxi, ale aj v iných profesiách, ktoré vyžadujú chemické vzdelanie. Profil študenta sa formuje v priebehu štúdia aj výberom témy záverečnej práce s vybraným odborným zameraním, kde študent preukazuje schopnosť prepojenia teoretických a praktických poznatkov, schopnosť sledovať nové poznatky vo svojom odbore, formulovať závery a hodnotenia. Absolvent bakalárskeho štúdia sa individuálnym štúdiom dokáže zorientovať aj v základoch nadväzných prírodovedných disciplín a pracovať v tíme. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, pozná širšie súvislosti výchovy a vzdelávania a má osvojenú veľmi dobrú informačnú gramotnosť. Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a získal úplnú učiteľskú spôsobilosť na vyučovanie chémie na základných a stredných školách.

Čo učíme v študijnom programe

Študent absolvuje povinné predmety základných chemických disciplín v logickej nadväznosti (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna a analytická chémia a biochémia) podľa štandardných požiadaviek kladených na prvý stupeň vysokoškolského štúdia v tomto študijnom programe. Záujem o štúdium chémie má narastajúci trend, čo vyplýva zo skutočnosti, že chémia zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Okrem rôznych priemyselných odvetví, chémia je neodmysliteľnou súčasťou ekológie, biológie, medicíny, kozmetiky, modernej genetiky, molekulárnej biológie. Preto je našou snahou inkorporovať do vzdelávania nové kľúčové vedecké poznatky nezanedbateľné pre všeobecný prehľad budúceho učiteľa, zvlášť v kontexte nových materiálov, zdravia a životného prostredia. Prepojenie teórie a praktického experimentovania je zabezpečované paralelne realizovanými laboratórnymi cvičeniami v moderne vybavených chemických laboratóriách. Riešením problémových úloh, kladením otázok a aktívnou komunikáciou počas výučby sa snažíme podporiť aktívne myslenie študenta a tvorivosť, aby sa vytvorilo prepojenie medzi teoretickými poznatkami, pozorovaním, schopnosťou analýzy a syntézy faktov a interpretácie výsledkov práce. Súčasťou bakalárskeho stupňa štúdia sú aj základy didaktiky chémie. Absolvent zvláda aj prácu s dostupnými chemickými softvérmi na vizualizáciu chemických štruktúr, aparatúr a mechanizmov chemických reakcií. Profil študenta formuje v priebehu štúdia aj výber z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ako aj výber témy a zameranie záverečnej práce. Štúdium bakalárskeho stupňa učiteľstva chémie poskytuje vedomostnú základňu a praktické zručnosti potrebné pre pokračovanie v magisterskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo chémie v kombinácii. Až po jeho absolvovaní absolvent získa plnú kvalifikáciu učiteľstva chémie pre základné a stredné školy. Absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý sa rozhodne nepokračovať v magisterskom štúdiu, sa môže uplatniť v rezorte školstva ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník stredísk voľného času pre mimoškolské záujmové činnosti detí, napríklad vedenie chemických záujmových krúžkov, krúžkov so zameraním na environmentálnu chémiu, organizovanie exkurzií a doučovacích klubov. Uplatnenie môže nájsť aj ako pracovník štátnej správy alebo ako administratívno - metodický pracovník pre príslušnú oblasť. Absolvovanie kvalitnej chemickej a informačnej prípravy poskytuje absolventovi možnosti uplatnenia na trhu práce aj mimo rezortu školstva, zvlášť v súčasnosti, kedy dopyt po absolventoch chémie má narastajúci trend.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu chémie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.