obr uzky1

Technická mineralógia - gemológia

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  gemológia
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)

Charakteristika študijného programu

Študijný program je naplnený predmetmi tak, aby zodpovedal obsahu študijného programu, pričom súčasťou študijného programu je aj odborná prax, keďže v súčasnej dobe sa berie dôraz na prepojenie štúdia s praxou. Študijný program napĺňajú predmety z odboru geológie a predmety charakterizujúce špecializáciu technická mineralógia -gemológia. Študijný program je zostavený z predmetov tak, aby študenti v prvom roku si osvojili problematiku, v druhom a treťom roku získali nové teoretické vedomosti orientované na špecifiká v danej študijnej oblasti, zručnosti a vedeli samostatnosť pracovať ako aj pracovať v kolektíve. Nosnými predmetmi sú geologické predmety (Všeobecná geológia, Mineralógia, Paleontológia, Historická a stratigrafická geológia, Petrológia, Ložiská nerastných surovín, Geochémia, Regionálna geológia, Geologické mapovanie), aby si študenti osvojili a doplnili poznatky z odboru geológie, ktorá na stredných školách absentuje. Študenti poznajú súvislosti vzniku hornín a minerálov, ich základné fyzikálne a ostatné charakteristiky a výskyty. V skupine nosných predmetov sú zaradené aj predmety tvoriace náplň gemológie zamerané na syntetické materiály, organické materiály, sklá, identifikačné metódy a prístroje a pod. (Gemológia 1: Úvod do problematiky, Gemológia 2: Farebné šperkové materiály, História drahých kameňov, Gemológia 3: Syntézy a sklá, Gemologické praktikum 1, Dekoračné kamene a horniny v šperkovej tvorbe, Plastické vybrusovanie, glyptické práce a technológia brúsenia, Stanovenie rýdzosti drahých kovov a praktické určovanie diamantov, Gemologické praktikum 2). Predmety v časti povinne voliteľné boli navrhnuté a zostavené tak, aby nadväzovali na problematiku predmetov jadra a dopĺňali získanie praktických zručností, vedeli sa orientovať v trhovom hospodárstve komodít, medzi ktoré patria drahé kovy a drahé kamene (Podnikanie a manažment, Právne normy v geológii a gemológii). Z povinne voliteľných predmetov sú najmä praktické cvičenia, laboratórne práce (Gemologické praktikum, mikroskopická technika, laboratórne metódy výskumu a pod. ), aby študenti získali zručnosti a vedeli používať pri svojej práci prístrojovú techniku a v prípade gemológie optické prístroje/pomôcky. Výberové predmety (zamerané na exkurzie) boli zvolené k rozšíreniu obzoru v danej problematike.

Čo učíme v študijnom programe

Študent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať prácu v odbore gemológia a technická mineralógia. Získa prehľad z oblasti geológie ložísk drahých kameňov a drahých kovov na Slovensku i vo svete, prehľad o ohodnocovaní a oceňovaní drahých kameňov a kovov, vie sa zorientovať v oblasti komoditnej ekonomiky. Študent programu získava teoretické poznatky o základných geologických a gemologických pojmov a princípov, mineralógiu zameranú na gemológiu, pozná minerály prírodné aj vybrúsené, vie rozlíšiť imitácie a syntézy, získa základné poznatky o geologickom mapovaní, je schopný tvorivo aplikovať získané poznatky, získa prehľad o kapitálových trhoch najmä z oblasti drahých kameňov a kovov, získa etické zásady aplikované v gemológii. Študent získava praktické zručnosti s prácou s gemologickými prístrojmi, ovláda základné zručnosti pri spracovaní materiálu, samostatne identifikuje gemologické materiály, dokumentuje a vypracováva podklady pre laboratórne spracovanie vzoriek. Študent programu dokáže organizovať vlastný profesijný i osobný rast, získať poznatky a má predpoklady pokračovať na vyššom stupni vzdelávania a vykonať znalecké skúšky v odbore.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní v štátnych alebo súkromných firmách, resp. v inštitúciách zameraných na oblasť šperkovej a dekoratívnej tvorby, na reklamnú, poradenskú a súdnoznaleckú činnosť, v štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum (múzeá prírodovedného zamerania), v Puncovom úrade a pod. Má spôsobilosť v rôznych oblastiach - hlavne v komerčnej sfére (napr. oceňovanie šperkov), vo výrobnej sfére (napr. špecifické práce v šperkovníctve), v technickej sfére (certifikácia originálnej práce, expertné posudky pre múzeá, banky atď.) nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu gemológie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.