obr uzky1

Environmentalistika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Ochrana a využívanie krajiny
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: prof. Ing. Zdenka Rózová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Environmentalistika

Charakteristika študijného programu

Po obsahovej stránke predmety študijného programu v oboch formách na seba logicky nadväzujú. Predmety, ktoré vyžadujú získanie praktických zručností, schopností a znalostí zo strany študenta, majú vo svojom type štruktúry okrem prednášok aj praktické cvičenia. Študent získa v rámci absolvovania študijného programu analytické poznatky z oblasti abiotického a biotické prostredia, z oblasti životného prostredia a monitoringu, ochrany prírody a starostlivosti o krajinu, krajinnej a globálnej ekológie, posudzovania vplyvov na životné prostredie a pod. Zároveň sa prakticky oboznámi so spracovaním ekologických a environmentálnych dát rôznymi matematicko-štatistickými metódami, ako aj nástrojmi geografických informačných systémov. K jadru študijného odboru zaraďujeme aj odbornú prax, ktorú študenti realizujú v druhej časti štúdia ako jedného zo spôsobov nadobudnutia praktických zručností študenta v priebehu jeho štúdia. Štruktúra študijného programu je tvorená predmetmi, ktorých obsah zabezpečí študentovi nadobudnúť vedomosti a poznatky, ktoré vychádzajú z profilu absolventa. Absolvent bakalárskeho štúdia získa základné poznatky z ekológie a environmentalistiky, ktoré môže aplikovať v odbornej praxi. Profil absolventa zahŕňa získané vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu. Profil študenta sa čiastočne formuje v priebehu štúdia výberom témy a zamerania záverečnej práce. Študijný program Environmentalistika v sebe zahŕňa celý obsah študijného odboru Ochrana a využívanie krajiny.

Čo učíme v študijnom programe

V prvom roku štúdia študenti získajú všeobecné teoretické vedomosti, na základe ktorých postupne v druhom a treťom roku štúdia stavajú poznatky praktické a tvorivé. Vychádzajúc z profilu absolventa mu dáva študijný program možnosť získať nasledovné poznatky a zručnosti:

a) teoretické poznatky:

 • získa poznatky o fungovaní a procesoch prebiehajúcich v ekologických systémoch,
 • pochopí fakty, pojmy, princípy a teórie súvisiace s problematikou životného prostredia,
 • chápe súvislosti medzi zložkami životného prostredia,
 • na základe integrácie poznatkov dokáže riešiť aktuálne problémy v oblasti životného prostredia, najmä ich analytickej časti,
 • oboznámi sa zo základnými metódami ekologického výskumu,
 • ovláda základnú problematiku environmentalistiky a zásady trvalo udržateľného rozvoja.

b) praktické zručnosti:

 • aktívne realizuje reprezentatívne odbery a analyzuje ich,
 • získa schopnosť pripraviť podklady pre terénny, resp. laboratórny výskum,
 • vytvára databázy údajov a zovšeobecňuje ich,
 • samostatne získava poznatky na základe vypracovaných metód a postupov,
 • hodnotí kvalitu zložiek životného prostredia,
 • pracuje so základnými ekosozologickými, ekologickými a environmentálnymi metódami,
 • identifikuje a analyzuje environmentálne problémy na regionálnej a miestnej úrovni a navrhuje riešenia,
 • vie identifikovať a navrhovať riešenie ekologických problémov v krajine pomocou vedeckých expertíz, resp. štúdií,
 • vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť v oblasti ochrany a tvorby ŽP,
 • vie pripravovať informácie pre propagačnú a osvetovú činnosť na úseku ochrany životného prostredia.

c) doplňujúce poznatky a zručnosti:

 • schopnosť využívať metódy počítačového spracovania dát,
 • schopnosť technickej prípravy prezentácií vedeckých výsledkov,
 • pripravovať podklady a prezentovať environmentálne zamerané projekty,
 • pracovať ako člen väčšieho tímu,
 • používať základnú environmentálnu legislatívu,
 • doplňovať poznatky a pokračovať v profesionálnom raste,
 • propagovať problematiku ochrany životného prostredia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia získa základné poznatky z ekológie a environmentalistiky, ktoré môže aplikovať v odbornej praxi. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. ekológie, krajinnej ekológie, environmentalistiky, informatiky a pod. Má dobré praktické skúsenosti, napr. z terénnych cvičení, získa schopnosť pripraviť podklady pre terénny, resp. laboratórny výskum, samostatne získava poznatky na základe vypracovaných metód a postupov. Absolvent dokáže samostatne riešiť úlohy potrebné na zabezpečenie výskumnej činnosti, prakticky aplikovať teoretické vedomosti v rôznych formách, napr. parciálny výskum v rámci riešeného projektu, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, praktické použitie legislatívnych predpisov týkajúcich sa problematiky ochrany a tvorby životného prostredia, propagácia problematiky životného prostredia a pod.
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.