obr uzky1

Biológia

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Biológia 
 Forma štúdia: denná / externá
 Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
 Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Garant: prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.
Nadväzujúce študijné programy:

magisterský študijný program Biológia

Charakteristika študijného programu

Naše študijné programy biológie pripravujú vysokokvalifikovaných odborníkov s uplatnením vo výskume, diagnostických laboratóriách, štátnej správe, či súkromných firmách. Zameriavame sa predovšetkým na moderné smery – biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu, teda odbory v ktorých sa v súčasnosti dosahuje najviac nových objavov a ich výsledky významne ovplyvňujú náš život. Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách, ktoré sú zamerané zväčša do jednej oblasti podľa typu školy (do poľnohospodárstva, rastlinnej biológie a pod.), naše programy sú navrhnuté tak, aby naši absolventi mali oveľa širšie možnosti uplatnenia podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce. Pozornosť preto venujeme najmä praktickej príprave - naši študenti využívajú moderné laboratóriá v hodnote miliónov eur a pracujú na špičkových prístrojoch. Už počas štúdia môžu získať prax na popredných slovenských výskumných pracoviskách a v akreditovaných laboratóriách, s ktorými naša univerzita spolupracuje. Moderné technológie využívame aj pri výučbe - naši študenti majú k dispozícii učebné materiály v elektronickej forme a niektoré predmety môžu absolvovať z domu prostredníctvom internetu (e-learning). Internet a wifi sú dostupné aj vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné - študenti si môžu vybrať tie, ktoré ich zaujímajú a tak sa postupne špecializovať na konkrétnu oblasť biológie. Podľa záujmu si študent vyberá aj tému záverečnej (bakalárskej) práce. Výučbu aj vedenie záverečných prác zabezpečujú skúsení pedagógovia a vedci, ktorí v biológii realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe vo svete. Na biologických pracoviskách dokonca pracuje „špičkový vedecký tím“, schválený Akreditačnou komisiou SR. Ide o výskumný kolektív s vysoko nadpriemernými výsledkami, ktorý sa významne presadil na medzinárodnej úrovni. Okrem kvalitného vzdelávania ponúkame kvalitu aj mimo učební a laboratórií. Samozrejmosťou sú zrekonštruované internáty, možnosť stravovania sa, štipendiá, mobility, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a maximálna dostupnosť kultúrnych a športových aktivít.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program bakalárskeho štúdia biológie pokrýva všetky nosné témy dôležitých biologických vedných odborov. Pozornosť venujeme najmä progresívnym biologickým smerom, ktorých znalosť dáva našim absolventom konkurenčnú výhodu. Program zahŕňa predmety ako napríklad cytológia, mikrobiológia, fyziológia živočíchov a človeka, molekulárna biológia a genetika, imunobiológia živočíchov a človeka, metódy molekulárnej biológie, fyziológia rastlín, genetika, evolučná biológia, mikroskopická technika, mikroskopická anatómia živočíchov, systematická botanika, systematická zoológia, vývinová biológia živočíchov a rastlín, anatómia a morfológia rastlín, morfológia živočíchov, všeobecná ekológia, ekosystémy Zeme, anatómia človeka, reprodukčná biológia. Našou prioritou je, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti dokázal cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu a reagovať na aktuálne potreby spoločenskej praxe a pracovného trhu. Náš absolvent dokáže riešiť výskumné úlohy samostatne aj v rámci výskumného tímu, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie. Je schopný napríklad izolovať a analyzovať DNA rôznych organizmov vrátane človeka (pre využitie v medicíne, kriminalistike alebo dokonca v archeológii), pracovať s embryami živočíchov a zvládnuť techniky klonovania či tvorby transgénnych organizmov, kultivovať bunky rastlín a živočíchov vrátane človeka, analyzovať kostry z archeologických lokalít a získavať informácie o živote ľudí v minulosti, analyzovať tkanivá živočíchov a človeka (najmä kostné tkanivo, aj v modernom 3D obraze pomocou počítačovej tomografie), hodnotiť vplyv toxínov na zdravie ľudí a stanoviť ich obsah v krvi alebo moči, biologicky testovať nové liečivá pre rôzne civilizačné ochorenia, rozpoznávať jednotlivé druhy rastlín a živočíchov a realizovať terénny výskum.

Záverečné práce

Úlohou bakalárskej práce je preukázať schopnosť študenta syntetizovať odborné poznatky z vybranej biologickej oblasti, prípadne riešiť výskumnú úlohu s biologickým zameraním. Tému práce si študent vyberá na základe svojho záujmu alebo oblasti výskumu, v ktorej sa realizuje výskumná činnosť na našom pracovisku. V takomto prípade sa študent stáva členom širšieho výskumného tímu, pracuje na konkrétnej výskumnej úlohe a svoje výsledky môže publikovať vo vedeckých časopisoch a prezentovať na študentských konferenciách. 

Príklady tém záverečných prác našich študentov: 

  • Zisťovanie účinku antibakteriálnych mydiel na hygienu rúk
  • Molekulárne metódy detekcie vybraných zoonóz a ich aplikácia v medicíne
  • Sekundárne metabolity a ich úloha v reakcii rastlín na abiotické stresory
  • Príčiny, diagnostika a možnosti liečby neplodnosti
  • Genetické polymorfizmy ovplyvňujúce sfarbenie očí človeka
 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia biológie na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožňuje  zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Výhodou našich absolventov je znalosť najnovších poznatkov z najprogresívnejších biologických odborov, skúsenosti s prácou na moderných prístrojoch (ktoré sa najčastejšie využívajú v praxi), či absolvovanie praxe už počas štúdia. Náš absolvent sa uplatní v rámci množstva pracovísk s biologickým zameraním vo forme laboratórneho či terénneho výskumu. Okrem početných výskumných inštitúcií môže zastávať rôzne pozície v štátnej správe, v samospráve i v súkromnom sektore. Môže pracovať ako výskumník a vedec v základnom aj aplikovanom výskume, pracovník v diagnostických laboratóriách (štátnych, súkromných aj zahraničných), projektový manažér pre projekty s biologickou problematikou a problematikou životného prostredia, konzultant a hodnotiteľ v oblasti biologických vied. Môže tiež pracovať v priemysle orientovanom na vývoj liečiv, biotechnológie alebo potravinárstvo, vo firmách z oblasti vývoja a predaja bioproduktov, prístrojov pre biologické laboratóriá, ale aj ako terénny biológ pre chránené územia, okrasné parky a záhrady, či zamestnanec štátnej správy a samosprávy v rezortoch školstva, zdravotníctva, životného prostredia. Našim absolventom tiež odporúčame pokračovať v ďalšom štúdiu a zvýšiť si kvalifikáciu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Biológia na FPV UKF v Nitre so zameraním na biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu. Získajú tým ešte širšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí pracujú v najrôznejších oblastiach biologického výskumu a praxe, kde zastávajú dôležité pracovné pozície. Obzvlášť sme hrdí na tých, ktorí sa úspešne etablovali na rôznych svetových popredných pracoviskách, napríklad v Nemecku, Nórsku, Českej republike, Spojenom Kráľovstve, USA či Švajčiarsku.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu biológie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.