obr uzky1

Aplikovaná ekológia a environmentalistika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Ochrana a využívanie krajiny
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
Pracovisko: Katedra ekológie a environmentalistiky
Informácie: Poď k nám študovať ekológiu a environmentalistiku

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti aplikovanej ekológie a environmentalistiky, na ktoré môže študent nadviazať v študijných programoch na 2. stupni. Absolvent študijného programu je pripravený využívať získané vedomosti a zručnosti v praxi, je schopný realizácie samostatného výskumu a terénnych odberov ekologického alebo environmentálneho zamerania, laboratórneho výskumu a vlastných hodnotení, so schopnosťou využívania odbornej angličtiny v oblasti ekológie a environmentalistiky. Zároveň je schopný prepojiť získané teoretické poznatky s ich aplikáciou a využiť ich pre potreby vytvárania rôznych databáz a informačných systémov pre potreby propagácie a osvety v odbore ochrany a využívania krajiny, resp. v oblasti aplikovanej ekológie a environmentalistiky. Výsledkom prepojenia teoretickej a praktickej činnosti študenta je tvorba záverečnej práce s určitým odborným zameraním (podľa vlastného výberu študenta), súčasťou ktorej je aj realizácia praktického terénneho výskumu. Súčasťou získavania praktických zručností počas štúdia je aj realizácia odbornej praxe.

Čo učíme v študijnom programe

V prvom roku štúdia študenti získajú všeobecné teoretické vedomosti, na základe ktorých postupne v druhom a treťom roku štúdia stavajú poznatky praktické a tvorivé. Vychádzajúc z profilu absolventa mu dáva študijný program možnosť získať poznatky a zručnosti zo základných prírodovedných disciplín v prvom roku štúdia (geológie, geomorfológie, pedológie, matematiky a štatistiky, klimatológie a hydrológie, botaniky a zoológie, environmentálnej biológie, základov GIS, odbornej angličtiny), následne tieto poznatky využiť pri nadstavbových predmetoch zameraných na krajinu v druhom ročníku (ekosystémy Zeme a Slovenska, biogeografia Zeme a Slovenska, prírodná krajina Slovenska, spracovanie priestorových údajov, základy terénneho výskumu a metódach vedeckej práce). Tretí rok štúdia je venovaný aplikovaným ekologickým a environmentálnym vedám zameraným na environmentálny monitoring, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, odbornú prax a spracovanie témy záverečnej práce. Študent tak získa a pochopí základné teoretické a praktické poznatky, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ochrane a využívaniu krajiny, ktoré sa dajú zhrnúť do oblastí: racionálne využívanie krajiny a jej zdrojov, ochrana prírody a krajiny, ekológia, ekosystémové služby a ekologické siete, environmentálna biológia, chémia a laboratórna prax, geografia a geológia a iné. Počas štúdia sa naučí špecifikovať a identifikovať stav krajinných zložiek a prvkov sledovaného územia, navrhovať základné princípy riešenia daného stavu, trvalo monitorovať stav a zmeny zložiek prostredia a na základe získaných údajov kvalitatívne aj kvantitatívne hodnotiť dané územie a pomocou príslušnej legislatívy navrhovať odstránenie prípadných škôd a ich následkov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa poznatky, informácie a zručnosti o problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov v krajine a v životnom prostredí. Má znalosti z ekológie, botaniky, zoológie, geografie, ochrany prírodných zdrojov a environmentalistiky. Dokáže analyzovať problémy, súvisiace s využitím a ochranou krajiny, resp. s jednotlivými zložkami životného prostredia v nej, ako aj s prírodnými zdrojmi v krajine vo vzťahu k aktivitám človeka. Je schopný analyzovať, posúdiť a riešiť konkrétne požiadavky z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, ako aj hodnotiť, resp. syntetizovať kvalitu životného prostredia. Absolvent vie pracovať v teréne a aj v laboratórnych podmienkach, vie správne určovať a odoberať vzorky z hodnotených lokalít, uchovávať a spracovávať ich. Zároveň je absolvent štúdia schopný navrhnúť praktické postupy a formy špecifikácie stavu na topickej aj chorickej úrovni, ďalej vypracovať základný návrh pre zlepšenie zisteného stavu, pripravovať podklady a predkladať projekty zamerané na ochranu, revitalizáciu určitých lokalít s využitím základnej platnej legislatívy. Môže sa uplatniť v rôznych oblastiach súvisiacich s problematikou ochrany životného prostredia, najmä na rôznych stupňoch špecializovanej štátnej správy (úrady životného prostredia, ochrany prírody, stavebné úrady) ďalej vo vedeckej sfére ako pomocný vedecko-výskumný personál a na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, napr. ako referent na odboroch životného prostredia, resp. na úseku štátnej ochrany prírody a krajiny.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu ekológie a environmetalistiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.