Navždy nás opustil profesor Daniel Kluvanec

Dňa 28. decembra 2020 vo veku 80 rokov zomrel Sen. h. c. prof. doc. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., dlhoročný pedagóg, významný slovenský vedecký pracovník v oblasti fyziky, niekdajší prodekan, dekan a rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
V jeho osobe naša spoločnosť stráca človeka vysokých morálnych hodnôt i odborných kvalít, erudovaného pedagóga, vedca, významného reprezentanta slovenskej fyziky. Bol múdry, nesmierne pracovitý, profesionálne úspešný, bol človekom s obrovským srdcom, milujúci svoju rodinu, ktorý sa až do konca svojho života vždy snažil pomáhať ostatným. Vo svojom profesionálnom živote sa prof. Daniel Kluvanec veľkou mierou zaslúžil o sformovanie pedagogického a vedeckého profilu Fakulty prírodných vied UKF, aj o zviditeľnenie Univerzity Konštantína Filozofa v slovenskom i európskom kontexte.

Vzdelanie

Prof. Daniel Kluvanec sa narodil 21. júla 1940 v Nevidzanoch v okrese Prievidza. Po absolvovaní základnej a strednej školy vyštudoval v rokoch 1957 – 1961 učiteľstvo v aprobácii fyzika – matematika na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Neskôr, v rokoch 1966 – 1969, aj Elektrotechnickú fakultu SVŠT, špecializáciu fyzika tuhých látok. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1972 vo vednom odbore experimentálna fyzika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po vykonaní rigoróznej skúšky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave získal akademický titul RNDr. Vedecko-pedagogický titul docent v odbore fyzika mu bol po habilitačnom konaní udelený v roku 1977 na Pedagogickej fakulte v Nitre. Inauguračné konanie vykonal na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 1999 bol vymenovaný za profesora v odbore teória vyučovania fyziky. V roku 2006 mu bol na Univerzite v Segedíne udelený titul Senator honoris causa.

Začínal na Pedagogickej fakulte v Nitre

Celý svoj profesionálny život sa prof. Daniel Kluvanec venoval vedným odborom teória vyučovania fyziky, experimentálna fyzika a fyzika tuhých látok. Svoju kariéru začal na vtedajšej Pedagogickej fakulte (PF) v Nitre v roku 1961. Bol jedným zo zakladajúcich členov katedry fyziky, kde v rokoch 1972 – 1989 pôsobil ako jej vedúci. V rokoch 1989 – 1991 bol prodekanom PF pre rozvoj, v rokoch 1993 – 1999 dve volebné obdobia zastával funkciu dekana novovzniknutej Fakulty prírodných vied. V roku 1999 bol Akademickým senátom UKF zvolený za kandidáta na rektora univerzity a prezidentom Slovenskej republiky bol 2. júla 1999 vymenovaný za jej rektora. Na tomto poste pôsobil do roku 2006, teda dve volebné obdobia za sebou (druhýkrát vymenovaný bol 26. júna 2002). Prvýkrát sa rektorom stal v čase osláv 40. výročia založenia našej alma mater. Našu univerzitu potom viedol v období jej veľkého rozmachu a premien – v čase celoslovenskej vysokoškolskej reformy, v dobe veľkých investícií do vzdelávania, vedy, rozvoja medzinárodnej spolupráce i budovania nových univerzitných priestorov. Cieľom rektora prof. Daniela Kluvanca bol prerod našej univerzity na modernú vzdelávaciu inštitúciu so silnou a stabilnou pozíciou v systéme slovenského vysokého školstva so súčasným začlenením sa do veľkého medzinárodného spoločenstva univerzít v európskom priestore.

Uznávaný pedagóg i vedec

Mimoriadne záslužnú prácu prof. Daniel Kluvanec vykonal v oblasti starostlivosti a rozvoja tvorivosti a talentu žiakov vo fyzike. V rokoch 1982 – 1992 bol predsedom výboru fyzikálnych olympiád v Československu, od roku 1993 bol predsedom výboru fyzikálnej olympiády v SR. Bol autorom viac ako 300 originálnych úloh pre rozličné kategórie fyzikálnej olympiády v bývalom Česko-Slovensku (do roku 1993) i na Slovensku (od roku 2003). Odborne viedol prípravu družstiev ČS i SR na medzinárodné fyzikálne olympiády i turnaje mladých fyzikov. Pracoval v Jednote slovenských matematikov a fyzikov, vedeckej spoločnosti pri SAV, kde bol veľa rokov členom predsedníctva i vo výbore pobočky JSMF v Nitre ako jej predseda.
Od konca 70. rokov sa prof. Daniel Kluvanec ako člen pracovnej skupiny a autor zúčastňoval na tvorbe projektu učebníc fyziky pre základné a stredné školy, ktoré získali uznanie u nás i v zahraničí. Niekoľko rokov pracoval ako člen Kolégia fyziky pri SAV i v komisiách pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác. Bol podpredsedom Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské práce v odbore teória vyučovania fyziky. Pre vysokoškolákov napísal celoštátne učebnice a učebné texty, bol autorom množstva monografií, vedeckých prác na domácej i medzinárodnej úrovni. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie (ako autora či spoluautora) patria monografie Starostlivosť o talentovaných študentov na vysokých školách (1987) a Kreatívne poznávanie vo fyzike (2005), učebnice Štatistická fyzika v príkladoch a úlohách (2005) a Matematika pre fyzikov (1974). Ako autor či spoluautor vydal spolu 65 učebníc, rôzne metodické príručky pre základné a stredné školy, v slovenskom, českom i maďarskom jazyku, v prvom i opakovaných upravených vydaniach. Vydal spolu 97 vedeckých prác – 51 individuálnych, 31 kolektívnych a 15 medzinárodných.
Prof. Daniel Kluvanec bol tiež riešiteľom viacerých výskumných úloh, spoluautorom jedného vynálezu a niekoľkých autorských osvedčení o zlepšovacích návrhoch. Od roku 1969 začal s výskumom termofyzikálnych vlastností elektrotechnickej keramiky v spolupráci katedry fyziky PF v Nitre a závodu Elektroporcelán Čab, š. p. Louny. Zaslúžil sa o založenie Spoločného výskumného laboratória fyzikálnych vlastností materiálov. Podieľal sa na profilovaní vedeckej školy „fyzikálnych vlastností disperzných materiálov“ v Nitre.

Úspešný aj v zahraničí

Prof. Daniel Kluvanec bol spoluzakladateľom i organizátorom medzinárodných konferencií DIDFYZ, pracoval v redakčných radách mnohých vedeckých zborníkov a časopisov. Bol napríklad vedeckým redaktorom časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, časopisu pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky, bol tiež členom redakčnej rady časopisu Školská fyzika, praktického časopisu pre výučbu fyziky a prácu s talentovanými žiakmi na základných a stredných školách, ktorý vydávala JČSMF ZČU Plzeň.
Bol členom viacerých medzinárodných združení a riadiacich výborov – v roku 2004 bol menovaný za člena Správnej rady CIRCEOS (Medziuniverzitné stredisko pre výskum a spoluprácu krajín strednej a východnej Európy) so sídlom na Univerzite v Bari. Od roku 2004 zastával funkciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Absolvoval kratšie pracovné či študijné pobyty na mnohých zahraničných univerzitách, napríklad Upsala, Helsinki, Gűstrow, Jena, Manila, Kuala Lumpur, Moskva, Lugansk, Graz, Peking, Washington, Debrecín, Segedín, Budapešť, Damašek, Passau, Bari, Oxford či Cambridge.

Získal mnoho ocenení a vyznamenaní

Za pedagogické, odborné a publikačné aktivity dostal prof. Daniel Kluvanec viaceré uznania a vyznamenania, medzi inými mu v roku 1990 udelili Čestnú striebornú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-matematických vedách, v roku 1997 získal Cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, o rok neskôr mu udelili Medailu svätého Gorazda za vynikajúce pedagogické, vedecké a organizačné výsledky v práci s talentovanou mládežou vo fyzike. Pri príležitosti životného jubilea bolo prof. Danielovi Kluvancovi udelené Čestné občianstvo mesta Nitra za šírenie dobrého mena univerzity i mesta Nitra vo vedeckých a akademických kruhoch. Nadácia Matice slovenskej mu za rok 2001 udelila Cenu Jura Hronca za oblasť matematiky a vied o neživej prírode. V roku 2002 ho Predsedníctvo SAV ocenilo Pamätnou plaketou SAV za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémie vied, v roku 2005 mu SAV udelila Medailu SAV za podporu vedy.


Foto: LB a archív UKF

Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.