obr uzky1

Teória vyučovania matematiky

Základné informácie o prijímacom konaní na doktorandské študijné programy v zmysle príslušných ustanovení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • § 56 -  Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 • § 57  - Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na  prijatie  na  štúdium  jednotlivých  študijných  programov  ďalšie  podmienky  s  cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, overuje splnenie podmienok prijímacou skúškou, ak je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.
1. Projekt k téme dizertačnej práce
Uchádzač si pripraví krátku predstavu o štúdiu (v písomnej forme, max. 3 strany, riadkovanie 1,5 Times New Roman, veľkosť 12) podľa zadania a anotácie témy práce zverejnenej web sídle FPV UKF v Nitre v sekcii Štúdium – Doktorandské štúdium. Má obsahovať:
 • Zdôvodnenie riešenia dizertačnej práce.
 • Cieľ dizertačnej práce.
 • Poznatky o predpokladaných metódach, ktoré budú v práci použité.
 • Informácie o tom, aké poznatky rozšíri dizertačná práca.
 • Informácie o tom, aké nové poznatky prinesie dizertačná práca.
 • Informácie o tom, aké praktické výsledky prinesie dizertačná práca.
2. Tézy k prijímacej skúšky z obsahu odboru
Uchádzač má mať základné poznatky z tej oblasti odboru, do ktorej spadá téma jeho doktorandského štúdia. Ide najmä o tieto oblasti:
 • Didaktika matematiky
  • Teória vyučovania matematiky – ciele, predmet a vzťah k iným predmetom. Nové trendy vo vyučovaní matematiky.
  • Základné školské dokumenty – učebné plány, učebné osnovy, učebnice,    metodické príručky, štandardy v matematickom vzdelávaní. Reforma matematického vzdelávania v SR: štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program.
  • Pojmotvorný proces vo vyučovaní matematiky. Matematické pojmy. Zložky matematickej činnosti. IKT vo vyučovaní matematiky. Osobnosť učiteľa matematiky.
  • Definície, vety a dôkazy v školskej matematike. Algebraické výrazy – reč písmen vo vyučovaní matematiky. Modelovanie, štandardná manipulácia, strategická manipulácia.  Klasifikácia chýb v úpravách.
  • Teória čísel v školskej matematike. Číselné sústavy.
  • Rovnice a nerovnice v školskej matematike. Lineárne rovnice, rovnice s parametrom, sústavy lineárnych rovníc.  Kvadratické rovnice a ich riešenie.  Exponenciálne a logaritmické rovnice, metodika ich riešenia. Goniometrické rovnice, metodika ich riešenia. Iracionálne rovnice, metodika ich riešenia. Nerovnice v školskej matematike, metodika ich riešenia.
  • Funkcie v škole, funkčné myslenie.
  • Planimetria, štruktúra školskej geometrie.  Geometrické zobrazenia vo vyučovaní matematiky.  Geometrické konštrukcie vo vyučovaní matematiky.  Stereometria, metodika stereometrie.
  • Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika vo vyučovaní matematiky.
 • Algebra a teória čísel, Teoretická aritmetika, Matematická analýza, Geometria, Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • Algebraické štruktúry s jednou operáciou. Vektorový priestor nad poľom. Systém lineárnych rovníc. Okruh polynómov jednej neurčitej nad poľom.
  • Korene polynómov. Rovnice binomické, kvadratické, kubické a reciproké. Deliteľnosť, prvočísla, aritmetické funkcie a kongruencie. Prirodzené čísla ako kardinálne čísla konečných množín.
  • Limita funkcie a spojitosť funkcie jednej a dvoch premenných. Derivácie a diferenciál funkcie jednej a dvoch premenných. Aplikácie diferenciálneho počtu. Neurčitý a určitý integrál. Konvergencia a divergencia nekonečných číselných radov.
  • Zobrazovacie metódy. Afinný priestor. Euklidovský priestor. Geometrické zobrazenia. Kvadratické krivky a plochy. Konštrukčné a dôkazové úlohy v geometrii a ich riešenia. 
  • Kombinatorický výpočet pravdepodobnosti, podmienená pravdepodobnosť a nezávislosť náhodných javov. Popisná štatistika. Testovanie štatistických hypotéz.
3. Znalosť cudzieho jazyka
Uchádzač bude komunikovať v anglickom jazyku k projektu témy dizertačnej práce.
4. Poznámka
Uchádzač si prinesie diplomovú prácu a kópie ďalších prác (napr. ŠVOČ, príspevky na konferencie a pod.), ktoré boli nad povinný rámec bežného štúdia, prípadne boli napísané a uverejnené po štúdiu alebo sú v redakciách, ako aj osvedčenia, certifikáty a pod. dokladujúce záujem o štúdium.
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.