Logo UKF
Vedecká kaviareň Veda v centre
Transgénne rastliny – rastliny budúcnosti

Dňa 21. januára 2010 sa o 17.00 v Divadelnej kaviarni Tatra, v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, konala v poradí už tretia prednáška v rámci série posedení „Veda v centre“ s osobnosťami vedy na libantova_velkytému „Transgénne rastliny – rastliny budúcnosti“. Hosťom vedeckej kaviarne bola molekulárna biologička Ing. Jana Libantová, CSc.. V súčasnosti pracuje na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej Akadémie Vied v Nitre ako vedúca oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií. Zúčastnila na vybudovaní pracoviska zameraného na genetickú modifikáciu rastlín a zaoberá sa problematikou bio-bezpečnosti transgénnych rastlín.

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre nadviazala spoluprácu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Zapojila sa do série podujatí „Veda v Centre“, aby priblížila výsledky a činnosti osobností vedy v našom regióne a to nielen akademickej obci, ale aj širokej verejnosti.

V poradí už tretiu prednášku s posedením pri šálke kávy s Ing. Janou Libantovou, CSc. na tému „Transgénne rastliny – rastliny budúcnosti“ otvoril Mgr. Ivan Baláž, PhD. V úvode prednášky Ing. Libantová vysvetlila pojem transgénna rastlina a prešla históriou nástupu geneticky modifikovaných rastlín. Podrobne vysvetlila ako prakticky prebieha proces transformácie rastlín. Keďže v Európe existujú pochybnosti o geneticky modifikovaných organizmoch a spoločnosť k nim vyjadruje väčšinou negatívny postoj, nosná časť prednášky bola venovaná práve pozitívam takto vytvorených organizmov. Ing. Libantová vysvetlila aké požiadavky z hľadiska bezpečnosti musia byť splnené, aby sa mohli transgénne rastliny dostať do praxe a na trh a poukázala na potrebu pestovania transgénnych rastlín. Keďže problematika transgénnych organizmov je v súčasnosti veľmi aktuálna po prezentácii sa rozvinula plodná diskusia so zaujímavými otázkami, na ktoré prednášajúca reagovala svojimi fundovanými odpoveďami.

Stretnutia sú naplánované pravidelne na každý predposledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Pripravené je celé spektrum tém, oslovení rôznorodí vedci z oblasti prírodovedného výskumu a medicíny. Srdečne Vás pozývame na ďalšie posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. 2. 2010 o 17.00 v Divadelnej kaviarni Tatra, v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.